آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (رازي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 رازي ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 170,508 15,409,373,574 Rls. 511,530 $
2 12 1394 رازي ترکيه 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 412,000 10,527,948,920 Rls. 350,715 $
3 12 1394 رازي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 222,000 6,683,464,000 Rls. 222,000 $
4 12 1394 رازي ترکيه 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 44,000 2,957,670,000 Rls. 98,000 $
5 12 1394 رازي ترکيه 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 13,800 1,246,802,400 Rls. 41,400 $
6 12 1394 رازي ترکيه 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 10,400 903,744,400 Rls. 30,160 $
مجموع کل
37,729,003,294 ريال
مجموع کل
1,253,805 دلار
[1]