آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,667,206 161,324,520,377 Rls. 5,474,696 $
2 12 1394 زنجان افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 86,961 23,341,536,667 Rls. 781,751 $
3 12 1394 زنجان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 63,398 4,897,015,802 Rls. 164,833 $
4 12 1394 زنجان افغانستان 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 56,516 4,614,072,360 Rls. 153,210 $
5 12 1394 زنجان افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 20,367 4,576,464,900 Rls. 152,753 $
6 12 1394 زنجان افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 83,523 2,947,763,784 Rls. 100,228 $
7 12 1394 زنجان افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 38,472 2,129,199,707 Rls. 73,096 $
8 12 1394 زنجان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 40,860 1,956,969,000 Rls. 67,308 $
9 12 1394 زنجان افغانستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 11,461 1,030,150,632 Rls. 34,384 $
10 12 1394 زنجان افغانستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 7,975 716,912,625 Rls. 23,925 $
11 12 1394 زنجان افغانستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 7,080 616,193,640 Rls. 21,240 $
12 12 1394 زنجان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,800 539,826,000 Rls. 18,120 $
13 12 1394 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 102,599 275,729,417 Rls. 9,235 $
14 12 1394 زنجان افغانستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 4,440 168,972,630 Rls. 5,861 $
15 12 1394 زنجان افغانستان 85291010 آنتن تلويزيون به جز انتن تلسكوپي 582 122,077,410 Rls. 4,074 $
16 12 1394 زنجان افغانستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,120 57,219,620 Rls. 1,904 $
17 12 1394 زنجان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 750 39,321,450 Rls. 1,350 $
18 12 1394 زنجان افغانستان 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 180 16,299,360 Rls. 540 $
19 12 1394 زنجان افغانستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 18 12,526,360 Rls. 415 $
مجموع کل
209,382,771,740 ريال
مجموع کل
7,088,922 دلار
[1]