آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 4,216,002 38,690,295,783 Rls. 1,301,561 $
2 12 1394 زنجان تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 637,754 22,671,477,876 Rls. 765,276 $
3 12 1394 زنجان تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 96,850 4,540,414,961 Rls. 151,086 $
4 12 1394 زنجان تركمنستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 18,945 4,256,941,500 Rls. 142,088 $
5 12 1394 زنجان تركمنستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 73,790 3,456,714,332 Rls. 115,112 $
6 12 1394 زنجان تركمنستان 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 44,512 1,474,042,138 Rls. 49,852 $
7 12 1394 زنجان تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 76,500 919,899,400 Rls. 30,600 $
8 12 1394 زنجان تركمنستان 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 9,414 756,334,650 Rls. 25,050 $
9 12 1394 زنجان تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 153 13,623,849 Rls. 459 $
مجموع کل
76,779,744,489 ريال
مجموع کل
2,581,083 دلار
[1]