آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,338,370 79,962,124,633 Rls. 2,714,289 $
2 12 1394 زنجان پاكستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 6,011,130 72,256,008,640 Rls. 2,404,452 $
3 12 1394 زنجان پاكستان 72011000 چدن خام غيرممزوج دا را ي 0.5 درصد وزني ياكمتر فسفر, بشکل لخته, بلوک ياساير اشكال ابتدايي 3,296,530 39,599,088,524 Rls. 1,318,612 $
4 12 1394 زنجان پاكستان 72012000 چدن خام غيرممزوج بيشترا ز0.5 درصد وزني فسفربه شکل لخته, بلوک ياساير اشكال ابتدايي 391,330 4,689,350,584 Rls. 156,528 $
5 12 1394 زنجان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 44,040 2,466,691,560 Rls. 83,892 $
6 12 1394 زنجان پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 40,486 2,073,062,411 Rls. 68,827 $
7 12 1394 زنجان پاكستان 79011290 روي غير ممزوج باخلوص کمتر از 90/99 درصد به صورت كارنشده 25,000 1,576,697,500 Rls. 52,750 $
8 12 1394 زنجان پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 22,500 1,290,323,250 Rls. 42,750 $
مجموع کل
203,913,347,102 ريال
مجموع کل
6,842,099 دلار
[1]