آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 843,530 135,366,919,772 Rls. 4,560,981 $
2 12 1394 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 553,940 33,991,111,941 Rls. 1,155,674 $
3 12 1394 زنجان چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 1,001,720 22,387,927,146 Rls. 741,273 $
4 12 1394 زنجان چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 45,610 1,732,212,575 Rls. 57,803 $
مجموع کل
193,478,171,434 ريال
مجموع کل
6,515,731 دلار
[1]