آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ساري)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساري افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 26,078,668 359,222,250,793 Rls. 11,923,134 $
2 12 1394 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 1,444,600 29,890,045,150 Rls. 1,011,159 $
3 12 1394 ساري افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 507,699 29,820,022,060 Rls. 1,015,186 $
4 12 1394 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 567,510 12,678,746,640 Rls. 421,550 $
5 12 1394 ساري افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 500,480 10,527,225,072 Rls. 350,336 $
6 12 1394 ساري افغانستان 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 109,865 9,719,623,311 Rls. 329,470 $
7 12 1394 ساري افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 189,200 5,056,678,242 Rls. 170,229 $
8 12 1394 ساري افغانستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 79,488 4,547,566,351 Rls. 151,031 $
9 12 1394 ساري افغانستان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 17,000 4,500,927,680 Rls. 153,688 $
10 12 1394 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 491,580 4,010,695,785 Rls. 134,552 $
11 12 1394 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 182,080 2,310,233,849 Rls. 76,828 $
12 12 1394 ساري افغانستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 34,210 2,102,674,155 Rls. 72,039 $
13 12 1394 ساري افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 88,610 1,540,549,446 Rls. 53,158 $
14 12 1394 ساري افغانستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 25,010 1,538,639,076 Rls. 51,020 $
15 12 1394 ساري افغانستان 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 20,288 1,441,918,880 Rls. 50,720 $
16 12 1394 ساري افغانستان 44111291 پروفيل روكش شده 46,140 782,266,788 Rls. 27,637 $
17 12 1394 ساري افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 13,516 681,863,622 Rls. 22,720 $
18 12 1394 ساري افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 35,640 643,626,162 Rls. 21,384 $
19 12 1394 ساري افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 9,000 539,460,000 Rls. 18,000 $
20 12 1394 ساري افغانستان 44111290 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 23,420 420,014,280 Rls. 14,022 $
21 12 1394 ساري افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,850 257,104,120 Rls. 8,510 $
مجموع کل
482,232,131,462 ريال
مجموع کل
16,076,372 دلار
[1]