آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,381,521 70,305,593,439 Rls. 2,394,144 $
2 12 1394 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,823,373 63,874,007,140 Rls. 2,187,543 $
3 12 1394 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 4,883,160 63,514,978,721 Rls. 2,150,837 $
4 12 1394 ساوه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 11,237,870 53,267,849,881 Rls. 1,797,749 $
5 12 1394 ساوه افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 335,950 30,175,719,930 Rls. 1,007,850 $
6 12 1394 ساوه افغانستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 4,189,050 20,164,011,919 Rls. 679,076 $
7 12 1394 ساوه افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,795,345 18,711,624,120 Rls. 632,234 $
8 12 1394 ساوه افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 115,514 13,896,513,960 Rls. 462,056 $
9 12 1394 ساوه افغانستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 342,860 11,999,364,568 Rls. 409,944 $
10 12 1394 ساوه افغانستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 36,460 8,806,715,256 Rls. 291,684 $
11 12 1394 ساوه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 343,250 8,226,973,776 Rls. 274,607 $
12 12 1394 ساوه افغانستان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 1,181,980 6,547,078,713 Rls. 226,610 $
13 12 1394 ساوه افغانستان 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 131,610 5,477,056,802 Rls. 184,256 $
14 12 1394 ساوه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 114,180 5,162,530,560 Rls. 182,338 $
15 12 1394 ساوه افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 145,530 4,297,396,950 Rls. 145,530 $
16 12 1394 ساوه افغانستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 66,004 3,787,646,459 Rls. 125,408 $
17 12 1394 ساوه افغانستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 145,608 3,550,408,200 Rls. 123,737 $
18 12 1394 ساوه افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 91,514 3,478,580,067 Rls. 115,569 $
19 12 1394 ساوه افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 33,562 2,848,069,506 Rls. 100,491 $
20 12 1394 ساوه افغانستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 85,000 2,137,010,500 Rls. 72,218 $
21 12 1394 ساوه افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 9,995 1,910,749,866 Rls. 63,844 $
22 12 1394 ساوه افغانستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 53,960 1,575,198,768 Rls. 52,260 $
23 12 1394 ساوه افغانستان 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 41,580 1,506,010,968 Rls. 49,896 $
24 12 1394 ساوه افغانستان 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 6,133 1,476,084,896 Rls. 49,064 $
25 12 1394 ساوه افغانستان 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 10,549 1,409,779,052 Rls. 47,063 $
26 12 1394 ساوه افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 67,736 1,192,690,356 Rls. 40,641 $
27 12 1394 ساوه افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 43,365 1,154,892,707 Rls. 39,578 $
28 12 1394 ساوه افغانستان 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 4,821 1,004,883,450 Rls. 34,711 $
29 12 1394 ساوه افغانستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 6,662 875,766,840 Rls. 29,004 $
30 12 1394 ساوه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 51,950 705,611,368 Rls. 23,377 $
31 12 1394 ساوه افغانستان 74199100 مصنوعات ريختهکگريکشده، قالبکريزي شده، پرسکشده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 3,217 670,539,900 Rls. 23,162 $
32 12 1394 ساوه افغانستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 132,700 640,840,752 Rls. 21,232 $
33 12 1394 ساوه افغانستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 5,679 586,855,290 Rls. 19,474 $
34 12 1394 ساوه افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 24,504 522,234,342 Rls. 18,342 $
35 12 1394 ساوه افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 20,790 475,841,520 Rls. 16,632 $
36 12 1394 ساوه افغانستان 20094100 آب آناناس بايک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 20,790 471,849,840 Rls. 16,632 $
37 12 1394 ساوه افغانستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 1,980 281,447,100 Rls. 9,900 $
38 12 1394 ساوه افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,613 170,464,160 Rls. 5,806 $
39 12 1394 ساوه افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,890 164,188,836 Rls. 5,481 $
40 12 1394 ساوه افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 50,000 102,695,250 Rls. 3,500 $
41 12 1394 ساوه افغانستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 274 68,479,416 Rls. 2,286 $
42 12 1394 ساوه افغانستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 430 36,547,860 Rls. 1,288 $
43 12 1394 ساوه افغانستان 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 500 35,947,200 Rls. 1,200 $
44 12 1394 ساوه افغانستان 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 208 12,524,312 Rls. 416 $
مجموع کل
417,281,254,516 ريال
مجموع کل
14,138,670 دلار
[1]