آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 3,976,396 140,373,614,075 Rls. 4,769,933 $
2 12 1394 ساوه ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 208,361 7,400,071,811 Rls. 249,995 $
3 12 1394 ساوه ترکيه 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 13,986 3,411,627,842 Rls. 112,994 $
4 12 1394 ساوه ترکيه 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 100,000 2,558,772,000 Rls. 85,000 $
5 12 1394 ساوه ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 4,638 1,109,038,560 Rls. 37,104 $
6 12 1394 ساوه ترکيه 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 3,974 947,214,000 Rls. 32,400 $
7 12 1394 ساوه ترکيه 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 112,300 525,706,288 Rls. 17,968 $
8 12 1394 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 24,520 434,153,750 Rls. 14,375 $
9 12 1394 ساوه ترکيه 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 68,000 361,376,372 Rls. 12,677 $
10 12 1394 ساوه ترکيه 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 48,000 272,189,400 Rls. 9,408 $
11 12 1394 ساوه ترکيه 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 22,500 169,785,000 Rls. 5,625 $
12 12 1394 ساوه ترکيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,780 154,918,740 Rls. 5,340 $
مجموع کل
157,718,467,838 ريال
مجموع کل
5,352,819 دلار
[1]