آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سرخس تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 364,394 35,906,267,595 Rls. 1,202,305 $
2 12 1394 سرخس تاجيكستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 22,669,876 32,183,742,639 Rls. 1,089,508 $
3 12 1394 سرخس تاجيكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 324,452 28,924,979,764 Rls. 963,327 $
4 12 1394 سرخس تاجيكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 630,034 27,843,792,151 Rls. 941,951 $
5 12 1394 سرخس تاجيكستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 266,524 23,166,967,353 Rls. 799,006 $
6 12 1394 سرخس تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 157,504 13,864,045,482 Rls. 470,613 $
7 12 1394 سرخس تاجيكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 180,708 8,176,045,120 Rls. 271,058 $
8 12 1394 سرخس تاجيكستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 62,717 6,068,231,983 Rls. 203,145 $
9 12 1394 سرخس تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 67,083 5,804,052,579 Rls. 201,175 $
10 12 1394 سرخس تاجيكستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 92,978 5,749,642,888 Rls. 193,366 $
11 12 1394 سرخس تاجيكستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 604,416 5,321,627,904 Rls. 181,292 $
12 12 1394 سرخس تاجيكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 230,040 3,965,792,676 Rls. 138,024 $
13 12 1394 سرخس تاجيكستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 40,237 3,894,403,433 Rls. 131,246 $
14 12 1394 سرخس تاجيكستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 45,169 3,809,733,315 Rls. 135,178 $
15 12 1394 سرخس تاجيكستان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 38,854 3,663,785,053 Rls. 122,724 $
16 12 1394 سرخس تاجيكستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 40,176 3,432,780,225 Rls. 120,429 $
17 12 1394 سرخس تاجيكستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 40,560 3,425,338,800 Rls. 121,482 $
18 12 1394 سرخس تاجيكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 44,078 3,300,176,765 Rls. 110,167 $
19 12 1394 سرخس تاجيكستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 34,332 3,039,728,067 Rls. 103,012 $
20 12 1394 سرخس تاجيكستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 30,821 2,760,945,180 Rls. 92,463 $
21 12 1394 سرخس تاجيكستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 61,700 2,545,660,350 Rls. 87,933 $
22 12 1394 سرخس تاجيكستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 28,720 2,524,417,686 Rls. 86,160 $
23 12 1394 سرخس تاجيكستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 246,690 2,347,756,881 Rls. 78,422 $
24 12 1394 سرخس تاجيكستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 24,073 2,168,290,110 Rls. 72,219 $
25 12 1394 سرخس تاجيكستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 35,767 2,103,926,732 Rls. 70,915 $
26 12 1394 سرخس تاجيكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 16,286 2,052,703,277 Rls. 68,251 $
27 12 1394 سرخس تاجيكستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 29,950 1,951,099,032 Rls. 66,563 $
28 12 1394 سرخس تاجيكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 43,994 1,936,096,643 Rls. 65,992 $
29 12 1394 سرخس تاجيكستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 21,528 1,874,826,456 Rls. 64,584 $
30 12 1394 سرخس تاجيكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 19,285 1,682,252,766 Rls. 57,842 $
31 12 1394 سرخس تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 17,664 1,585,479,168 Rls. 52,931 $
32 12 1394 سرخس تاجيكستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 30,755 1,573,376,130 Rls. 200,782 $
33 12 1394 سرخس تاجيكستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 11,285 1,309,556,540 Rls. 45,235 $
34 12 1394 سرخس تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 131,200 1,279,654,060 Rls. 42,774 $
35 12 1394 سرخس تاجيكستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 21,074 951,870,432 Rls. 31,611 $
36 12 1394 سرخس تاجيكستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 3,931 939,037,280 Rls. 31,448 $
37 12 1394 سرخس تاجيكستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 376,536 905,198,984 Rls. 30,884 $
38 12 1394 سرخس تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 16,582 862,286,121 Rls. 29,170 $
39 12 1394 سرخس تاجيكستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,602 860,445,760 Rls. 28,816 $
40 12 1394 سرخس تاجيكستان 07031000 پيازوموسير 69,496 780,734,915 Rls. 27,735 $
41 12 1394 سرخس تاجيكستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 2,155 722,952,060 Rls. 24,782 $
42 12 1394 سرخس تاجيكستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 35,000 629,097,000 Rls. 21,000 $
43 12 1394 سرخس تاجيكستان 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 5,090 586,978,800 Rls. 20,360 $
44 12 1394 سرخس تاجيكستان 08081000 سيب , تازه 48,767 562,357,980 Rls. 19,506 $
45 12 1394 سرخس تاجيكستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 2,000 542,304,000 Rls. 18,000 $
46 12 1394 سرخس تاجيكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,804 469,000,530 Rls. 15,649 $
47 12 1394 سرخس تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 5,398 458,766,036 Rls. 16,175 $
48 12 1394 سرخس تاجيكستان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 4,832 413,121,504 Rls. 14,496 $
49 12 1394 سرخس تاجيكستان 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 5,510 393,985,090 Rls. 13,045 $
50 12 1394 سرخس تاجيكستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 3,245 379,785,496 Rls. 12,980 $
51 12 1394 سرخس تاجيكستان 39269060 پريفرم (PET) 6,888 348,243,690 Rls. 11,710 $
52 12 1394 سرخس تاجيكستان 34011150 صابون رختشويي 11,211 304,014,838 Rls. 10,089 $
53 12 1394 سرخس تاجيكستان 70193910 پشم شيشه 7,795 298,601,600 Rls. 10,046 $
54 12 1394 سرخس تاجيكستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 2,992 271,012,368 Rls. 8,976 $
55 12 1394 سرخس تاجيكستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 2,576 223,076,880 Rls. 7,728 $
56 12 1394 سرخس تاجيكستان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 900 211,392,000 Rls. 7,200 $
57 12 1394 سرخس تاجيكستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 3,156 171,167,508 Rls. 5,681 $
58 12 1394 سرخس تاجيكستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,680 150,494,400 Rls. 5,040 $
59 12 1394 سرخس تاجيكستان 63053200 ظروف (واسطه) نرم براي مواد به صورت فله از مواد نسجي سنتيك يا مصنوعي 1,530 150,152,211 Rls. 5,049 $
60 12 1394 سرخس تاجيكستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 1,875 115,901,343 Rls. 3,937 $
61 12 1394 سرخس تاجيكستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,210 103,451,370 Rls. 3,630 $
62 12 1394 سرخس تاجيكستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 1,120 98,649,600 Rls. 3,360 $
63 12 1394 سرخس تاجيكستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 1,045 93,611,100 Rls. 3,135 $
64 12 1394 سرخس تاجيكستان 85366100 سرپيچ لامپ 750 55,723,620 Rls. 1,875 $
65 12 1394 سرخس تاجيكستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 4,900 51,796,430 Rls. 1,715 $
66 12 1394 سرخس تاجيكستان 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 1,000 49,985,920 Rls. 1,660 $
67 12 1394 سرخس تاجيكستان 84411000 ماشينهاي برش 271 49,108,452 Rls. 1,626 $
68 12 1394 سرخس تاجيكستان 85153190 سايرماشينهاودستگاههاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي تمام ياقسمتي خودکارغيرمذکوردرجاي ديگر 230 23,980,388 Rls. 794 $
69 12 1394 سرخس تاجيكستان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 150 21,713,636 Rls. 721 $
70 12 1394 سرخس تاجيكستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 200 17,916,000 Rls. 600 $
71 12 1394 سرخس تاجيكستان 63031200 پشت دري, پرده, غيره, وا لان ا زا لياف سنتتيک, کشباف ياقلاب باف. 135 16,187,580 Rls. 540 $
72 12 1394 سرخس تاجيكستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 166 5,632,695 Rls. 199 $
73 12 1394 سرخس تاجيكستان 25202000 ک گچ 600 724,848 Rls. 24 $
مجموع کل
264,527,635,268 ريال
مجموع کل
9,103,067 دلار
[1]