آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 38,500,000 39,681,815,000 Rls. 1,348,117 $
2 12 1394 سمنان آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 274,000 4,435,919,754 Rls. 150,742 $
3 12 1394 سمنان آذربايجان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 82,776 2,453,576,835 Rls. 84,182 $
4 12 1394 سمنان آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 23,590 2,332,062,579 Rls. 77,847 $
5 12 1394 سمنان آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 23,694 2,101,752,576 Rls. 71,082 $
6 12 1394 سمنان آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 70,548 1,395,228,487 Rls. 46,748 $
7 12 1394 سمنان آذربايجان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 24,000 939,276,000 Rls. 31,200 $
8 12 1394 سمنان آذربايجان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 120,000 891,384,000 Rls. 31,200 $
9 12 1394 سمنان آذربايجان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 32,400 335,667,936 Rls. 11,224 $
10 12 1394 سمنان آذربايجان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 17,000 212,044,460 Rls. 7,060 $
مجموع کل
54,778,727,627 ريال
مجموع کل
1,859,401 دلار
[1]