آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,664,211 83,341,911,643 Rls. 2,784,557 $
2 12 1394 سمنان افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 5,821,400 82,066,355,999 Rls. 2,721,865 $
3 12 1394 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 2,381,570 45,838,683,583 Rls. 1,547,966 $
4 12 1394 سمنان افغانستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 25,728,000 42,315,731,700 Rls. 1,415,040 $
5 12 1394 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,958,720 40,649,258,937 Rls. 1,370,686 $
6 12 1394 سمنان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 262,601 21,760,435,477 Rls. 737,500 $
7 12 1394 سمنان افغانستان 27101950 روغن صنعتي 946,041 21,115,875,065 Rls. 713,044 $
8 12 1394 سمنان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,058,440 20,655,085,150 Rls. 689,502 $
9 12 1394 سمنان افغانستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 86,770 14,218,943,910 Rls. 496,148 $
10 12 1394 سمنان افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 882,080 12,667,389,130 Rls. 423,397 $
11 12 1394 سمنان افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 412,417 9,187,993,078 Rls. 308,763 $
12 12 1394 سمنان افغانستان 27101920 گريس 663,351 7,879,222,470 Rls. 267,751 $
13 12 1394 سمنان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 163,905 7,656,854,368 Rls. 262,194 $
14 12 1394 سمنان افغانستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 66,870 7,130,750,093 Rls. 236,644 $
15 12 1394 سمنان افغانستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 31,835 6,844,018,692 Rls. 234,219 $
16 12 1394 سمنان افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 170,050 6,637,086,356 Rls. 221,063 $
17 12 1394 سمنان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 233,231 6,136,770,558 Rls. 204,283 $
18 12 1394 سمنان افغانستان 70193910 پشم شيشه 85,740 4,610,395,103 Rls. 153,915 $
19 12 1394 سمنان افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 86,400 4,266,928,908 Rls. 147,312 $
20 12 1394 سمنان افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 6,185 4,129,788,012 Rls. 136,992 $
21 12 1394 سمنان افغانستان 27101910 روغن موتور 183,414 3,608,019,150 Rls. 120,855 $
22 12 1394 سمنان افغانستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 58,452 3,381,434,508 Rls. 112,036 $
23 12 1394 سمنان افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 22,000 2,523,048,000 Rls. 83,600 $
24 12 1394 سمنان افغانستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 22,080 2,463,664,320 Rls. 86,112 $
25 12 1394 سمنان افغانستان 38089313 بيشتر 2000 داراي توليد داخل 50 LD 7,960 2,367,981,022 Rls. 79,046 $
26 12 1394 سمنان افغانستان 30045011 دا روهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 10,968 2,300,057,284 Rls. 76,229 $
27 12 1394 سمنان افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 45,840 2,032,957,790 Rls. 71,510 $
28 12 1394 سمنان افغانستان 38089113 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 6,395 1,860,749,098 Rls. 62,114 $
29 12 1394 سمنان افغانستان 28289010 هيپوکلريت سديم 75,750 1,248,765,645 Rls. 41,663 $
30 12 1394 سمنان افغانستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,779 1,078,824,068 Rls. 35,788 $
31 12 1394 سمنان افغانستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 8,450 765,392,550 Rls. 25,350 $
32 12 1394 سمنان افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 116,100 724,455,488 Rls. 25,550 $
33 12 1394 سمنان افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 9,619 679,881,524 Rls. 22,522 $
34 12 1394 سمنان افغانستان 27132000 قيرنفت 41,740 662,786,880 Rls. 22,122 $
35 12 1394 سمنان افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 12,600 641,743,200 Rls. 21,420 $
36 12 1394 سمنان افغانستان 31022100 سولفات آمونيوم 44,000 509,089,350 Rls. 16,940 $
37 12 1394 سمنان افغانستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 24,000 433,843,200 Rls. 14,400 $
38 12 1394 سمنان افغانستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 27,688 331,787,336 Rls. 11,076 $
39 12 1394 سمنان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 10,000 329,747,000 Rls. 11,000 $
40 12 1394 سمنان افغانستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 6,500 311,542,400 Rls. 10,400 $
41 12 1394 سمنان افغانستان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 1,224 289,982,840 Rls. 9,679 $
42 12 1394 سمنان افغانستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 35,000 274,725,100 Rls. 9,100 $
43 12 1394 سمنان افغانستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 4,373 274,074,444 Rls. 9,090 $
44 12 1394 سمنان افغانستان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 6,000 214,120,800 Rls. 7,200 $
45 12 1394 سمنان افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 1,490 111,638,250 Rls. 3,725 $
46 12 1394 سمنان افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 17,920 75,768,894 Rls. 2,535 $
47 12 1394 سمنان افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,357 74,682,628 Rls. 2,578 $
48 12 1394 سمنان افغانستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 1,037 67,435,200 Rls. 2,240 $
49 12 1394 سمنان افغانستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 1,980 65,614,230 Rls. 2,178 $
50 12 1394 سمنان افغانستان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 6 60,316,256 Rls. 2,002 $
51 12 1394 سمنان افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 616 55,366,080 Rls. 1,848 $
52 12 1394 سمنان افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 560 50,332,800 Rls. 1,680 $
53 12 1394 سمنان افغانستان 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 700 21,128,800 Rls. 700 $
54 12 1394 سمنان افغانستان 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 560 20,902,000 Rls. 700 $
55 12 1394 سمنان افغانستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 2,000 14,869,500 Rls. 500 $
56 12 1394 سمنان افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 200 13,582,800 Rls. 450 $
مجموع کل
479,049,788,667 ريال
مجموع کل
16,078,778 دلار
[1]