آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 3,554,160 210,222,801,531 Rls. 7,106,332 $
2 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 132,000 14,211,004,400 Rls. 488,176 $
3 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 140,730 9,498,903,238 Rls. 316,721 $
4 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 52,000 3,867,110,000 Rls. 130,000 $
5 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 30,100 3,344,221,160 Rls. 114,380 $
6 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 424,050 3,315,394,160 Rls. 110,240 $
7 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 10,814 962,933,376 Rls. 32,442 $
8 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 22,000 856,713,000 Rls. 28,600 $
9 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 69,300 448,775,712 Rls. 14,868 $
10 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 29049000 ساير مشتقات نيتره يا نيتروزه هيدروکربورها حتي هالوژنه غير از مشتقاتي که فقط نيتره يا نيتروزه هستند 6,000 381,210,050 Rls. 12,900 $
11 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 300 226,168,505 Rls. 8,034 $
12 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 90311010 دستگاه بالانسي چرخ خودرو 943 182,159,310 Rls. 6,471 $
13 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 84798950 ماشين الات لاستيك دراور 1,365 166,712,560 Rls. 5,922 $
مجموع کل
247,684,107,002 ريال
مجموع کل
8,375,087 دلار
[1]