آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 1,426,000 55,771,752,400 Rls. 1,853,800 $
2 12 1394 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 1,886,000 41,745,862,500 Rls. 1,413,982 $
3 12 1394 سمنان ترکيه 72029940 فروسيليکومنيزيم 92,000 4,780,935,250 Rls. 161,000 $
4 12 1394 سمنان ترکيه 27132000 قيرنفت 224,400 3,577,415,094 Rls. 118,932 $
5 12 1394 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 13,818 645,069,781 Rls. 21,373 $
6 12 1394 سمنان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,740 254,704,633 Rls. 8,449 $
7 12 1394 سمنان ترکيه 25202000 ک گچ 396,000 239,128,560 Rls. 7,920 $
8 12 1394 سمنان ترکيه 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 3,608 195,728,000 Rls. 6,500 $
9 12 1394 سمنان ترکيه 25301010 پرليت 24,700 134,238,078 Rls. 4,446 $
10 12 1394 سمنان ترکيه 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 700 63,405,300 Rls. 2,100 $
مجموع کل
107,408,239,596 ريال
مجموع کل
3,598,502 دلار
[1]