آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 800,220 45,659,166,291 Rls. 1,525,509 $
2 12 1394 سمنان هند 28369200 کربنات ا سترونسيوم 100,000 1,784,340,000 Rls. 60,000 $
مجموع کل
47,443,506,291 ريال
مجموع کل
1,585,509 دلار
[1]