آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,013,970 19,406,085,429 Rls. 658,873 $
2 12 1394 سمنان پاكستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 191,000 14,373,975,000 Rls. 477,500 $
3 12 1394 سمنان پاكستان 27101920 گريس 991,191 11,257,838,330 Rls. 376,660 $
4 12 1394 سمنان پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 276,760 10,838,329,788 Rls. 359,788 $
5 12 1394 سمنان پاكستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 950,000 7,311,440,500 Rls. 247,000 $
6 12 1394 سمنان پاكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 89,200 4,412,166,946 Rls. 152,086 $
7 12 1394 سمنان پاكستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 162,200 3,141,007,220 Rls. 105,431 $
8 12 1394 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 175,391 3,036,574,384 Rls. 102,224 $
9 12 1394 سمنان پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 65,640 1,507,242,838 Rls. 51,389 $
10 12 1394 سمنان پاكستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,104,000 1,075,188,960 Rls. 35,720 $
11 12 1394 سمنان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 74,740 1,073,657,694 Rls. 35,562 $
12 12 1394 سمنان پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 31,344 837,737,434 Rls. 28,208 $
مجموع کل
78,271,244,523 ريال
مجموع کل
2,630,440 دلار
[1]