آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سنندج افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 2,190,250 233,355,756,200 Rls. 7,804,570 $
2 12 1394 سنندج افغانستان 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 256 47,711,520 Rls. 1,632 $
3 12 1394 سنندج افغانستان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 35 8,921,700 Rls. 300 $
4 12 1394 سنندج افغانستان 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 120 8,666,547 Rls. 294 $
5 12 1394 سنندج افغانستان 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 5 3,568,680 Rls. 120 $
6 12 1394 سنندج افغانستان 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 140 3,491,465 Rls. 119 $
7 12 1394 سنندج افغانستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 15 3,114,646 Rls. 106 $
8 12 1394 سنندج افغانستان 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 20 1,557,323 Rls. 53 $
9 12 1394 سنندج افغانستان 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 80 1,509,650 Rls. 50 $
10 12 1394 سنندج افغانستان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 10 685,929 Rls. 23 $
11 12 1394 سنندج افغانستان 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 7 588,780 Rls. 20 $
مجموع کل
233,435,572,441 ريال
مجموع کل
7,807,287 دلار
[1]