آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان آذربايجان 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 488,643 43,081,276,121 Rls. 1,514,047 $
2 12 1394 سهلان آذربايجان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 768,810 40,280,981,040 Rls. 1,383,858 $
3 12 1394 سهلان آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 960,000 31,627,378,805 Rls. 1,073,947 $
4 12 1394 سهلان آذربايجان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 217,328 30,136,545,201 Rls. 1,021,323 $
5 12 1394 سهلان آذربايجان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 560,000 29,468,515,356 Rls. 1,043,960 $
6 12 1394 سهلان آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 512,023 27,116,972,666 Rls. 921,199 $
7 12 1394 سهلان آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 815,050 26,735,469,390 Rls. 918,746 $
8 12 1394 سهلان آذربايجان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 498,750 23,250,678,329 Rls. 819,213 $
9 12 1394 سهلان آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,061,765 16,920,835,002 Rls. 575,098 $
10 12 1394 سهلان آذربايجان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 23,050 16,284,774,110 Rls. 543,845 $
11 12 1394 سهلان آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 146,324 8,783,660,036 Rls. 295,848 $
12 12 1394 سهلان آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 85,897 6,880,676,545 Rls. 240,410 $
13 12 1394 سهلان آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 98,173 6,376,676,972 Rls. 215,632 $
14 12 1394 سهلان آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 91,407 5,832,678,361 Rls. 196,369 $
15 12 1394 سهلان آذربايجان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 142,600 5,282,091,723 Rls. 181,755 $
16 12 1394 سهلان آذربايجان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 24,163 3,693,834,637 Rls. 123,446 $
17 12 1394 سهلان آذربايجان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 67,500 3,560,691,024 Rls. 123,273 $
18 12 1394 سهلان آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 4,558 3,457,076,674 Rls. 115,967 $
19 12 1394 سهلان آذربايجان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 32,353 3,214,125,210 Rls. 110,001 $
20 12 1394 سهلان آذربايجان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 67,500 2,979,724,431 Rls. 101,828 $
21 12 1394 سهلان آذربايجان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 52,552 2,943,284,880 Rls. 100,442 $
22 12 1394 سهلان آذربايجان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 25,324 2,931,634,620 Rls. 99,330 $
23 12 1394 سهلان آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 361,535 2,914,517,654 Rls. 99,537 $
24 12 1394 سهلان آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 64,620 2,748,382,000 Rls. 91,000 $
25 12 1394 سهلان آذربايجان 55131300 سايرپارچه تاروپودباف, غيرمذکوردرجاي ديگرباکمترا ز85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه باوزن كمتراز170گرم درمتر سفيد شده يا نشده 19,983 2,484,528,330 Rls. 83,903 $
26 12 1394 سهلان آذربايجان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 12,792 2,249,792,720 Rls. 74,500 $
27 12 1394 سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 19,800 2,046,362,670 Rls. 68,310 $
28 12 1394 سهلان آذربايجان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 48,000 1,938,855,360 Rls. 64,704 $
29 12 1394 سهلان آذربايجان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 10,942 1,669,115,774 Rls. 58,174 $
30 12 1394 سهلان آذربايجان 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 15,422 1,647,672,244 Rls. 56,485 $
31 12 1394 سهلان آذربايجان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 18,700 1,585,217,700 Rls. 56,005 $
32 12 1394 سهلان آذربايجان 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 9,661 1,447,217,800 Rls. 48,305 $
33 12 1394 سهلان آذربايجان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 20,000 1,123,400,000 Rls. 39,908 $
34 12 1394 سهلان آذربايجان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 5,000 1,101,511,436 Rls. 36,678 $
35 12 1394 سهلان آذربايجان 70193910 پشم شيشه 15,540 1,087,528,050 Rls. 38,723 $
36 12 1394 سهلان آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 12,771 1,086,379,068 Rls. 37,024 $
37 12 1394 سهلان آذربايجان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 24,000 989,299,968 Rls. 33,024 $
38 12 1394 سهلان آذربايجان 87051090 سايرکاميونهاي جرثقيل غيرا زا نوا ع دوکابين مجزا 14,440 895,911,500 Rls. 31,826 $
39 12 1394 سهلان آذربايجان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 22,000 863,923,500 Rls. 30,574 $
40 12 1394 سهلان آذربايجان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 5,370 704,320,980 Rls. 24,618 $
41 12 1394 سهلان آذربايجان 64069090 سايراجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر وساق پوش واشيا، همانند غيرمذکور باستثناي از چوب وسرپنجه فولادي 34,082 668,964,744 Rls. 22,152 $
42 12 1394 سهلان آذربايجان 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 5,938 635,268,689 Rls. 22,030 $
43 12 1394 سهلان آذربايجان 09041290 فلفل خردشده يا سائيده بجز رديفهاي 09041210و09041220 9,759 620,742,437 Rls. 21,584 $
44 12 1394 سهلان آذربايجان 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 2,949 583,309,251 Rls. 20,608 $
45 12 1394 سهلان آذربايجان 09103020 زرد چوبه به صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 16,072 558,830,945 Rls. 19,267 $
46 12 1394 سهلان آذربايجان 61081900 زيردامني يا زير پيراهني,زنانه يادخترا نه, کشباف, ا ز ساير موا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,550 532,632,486 Rls. 18,488 $
47 12 1394 سهلان آذربايجان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 117 520,953,150 Rls. 18,361 $
48 12 1394 سهلان آذربايجان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,727 439,291,215 Rls. 15,536 $
49 12 1394 سهلان آذربايجان 19053200 ويفل ها و ويفرها 7,340 386,616,384 Rls. 13,209 $
50 12 1394 سهلان آذربايجان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 22,644 372,819,857 Rls. 12,353 $
51 12 1394 سهلان آذربايجان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 2,735 327,002,893 Rls. 11,487 $
52 12 1394 سهلان آذربايجان 52052100 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن حداقل 29/714 دسيکتكس باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 بيشتر نباشد) 2,813 316,590,803 Rls. 11,064 $
53 12 1394 سهلان آذربايجان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 400 308,239,008 Rls. 10,212 $
54 12 1394 سهلان آذربايجان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 59 293,254,710 Rls. 10,290 $
55 12 1394 سهلان آذربايجان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 2,114 288,602,940 Rls. 9,714 $
56 12 1394 سهلان آذربايجان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 2,318 274,376,973 Rls. 9,522 $
57 12 1394 سهلان آذربايجان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,067 229,197,600 Rls. 7,920 $
58 12 1394 سهلان آذربايجان 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 1,950 226,606,500 Rls. 7,800 $
59 12 1394 سهلان آذربايجان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,614 200,751,520 Rls. 6,671 $
60 12 1394 سهلان آذربايجان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 252 170,471,210 Rls. 5,643 $
61 12 1394 سهلان آذربايجان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 50,780 159,611,280 Rls. 5,288 $
62 12 1394 سهلان آذربايجان 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 291 148,007,950 Rls. 5,258 $
63 12 1394 سهلان آذربايجان 28301000 سولفور سديم 15,908 142,794,852 Rls. 4,772 $
64 12 1394 سهلان آذربايجان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 1,571 136,221,498 Rls. 4,713 $
65 12 1394 سهلان آذربايجان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,880 129,448,800 Rls. 4,320 $
66 12 1394 سهلان آذربايجان 63029100 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگر 892 120,587,330 Rls. 4,276 $
67 12 1394 سهلان آذربايجان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 2,619 118,908,199 Rls. 4,151 $
68 12 1394 سهلان آذربايجان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,400 118,679,400 Rls. 4,193 $
69 12 1394 سهلان آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,231 114,367,270 Rls. 4,013 $
70 12 1394 سهلان آذربايجان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 5,568 100,938,292 Rls. 3,341 $
71 12 1394 سهلان آذربايجان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,764 98,944,300 Rls. 3,275 $
72 12 1394 سهلان آذربايجان 09041220 فلفل خردبه صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 2,173 95,762,973 Rls. 3,383 $
73 12 1394 سهلان آذربايجان 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 1,339 94,604,436 Rls. 3,342 $
74 12 1394 سهلان آذربايجان 28322090 ساير سولفيت ها بجز سولفيت سرب 6,883 72,185,685 Rls. 2,409 $
75 12 1394 سهلان آذربايجان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 2,638 53,965,329 Rls. 1,847 $
76 12 1394 سهلان آذربايجان 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 3,638 52,585,815 Rls. 1,819 $
77 12 1394 سهلان آذربايجان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 1,115 50,135,370 Rls. 1,739 $
78 12 1394 سهلان آذربايجان 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 621 43,957,665 Rls. 1,553 $
79 12 1394 سهلان آذربايجان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 708 30,502,962 Rls. 1,063 $
80 12 1394 سهلان آذربايجان 63061900 روپوش کالا,سايبان وسايبان دروپنجره ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکورکه درجاي ديگر 78 21,906,300 Rls. 778 $
81 12 1394 سهلان آذربايجان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 27,350 14,859,384 Rls. 492 $
82 12 1394 سهلان آذربايجان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 160 11,744,000 Rls. 400 $
83 12 1394 سهلان آذربايجان 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 534 11,299,288 Rls. 374 $
84 12 1394 سهلان آذربايجان 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 407 10,342,062 Rls. 365 $
85 12 1394 سهلان آذربايجان 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 243 6,188,283 Rls. 219 $
86 12 1394 سهلان آذربايجان 28321010 سولفيت سديم 388 3,378,732 Rls. 116 $
87 12 1394 سهلان آذربايجان 25131000 سنگ پا (pumicestone) 243 2,808,150 Rls. 97 $
مجموع کل
379,342,776,805 ريال
مجموع کل
13,034,342 دلار
[1]