آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 785,000 25,973,798,537 Rls. 878,183 $
2 12 1394 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 16,964 14,864,616,845 Rls. 494,808 $
3 12 1394 سهلان ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 187,500 7,697,468,654 Rls. 260,719 $
4 12 1394 سهلان ارمنستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 157,500 5,303,732,235 Rls. 175,730 $
5 12 1394 سهلان ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 49,444 4,437,283,290 Rls. 148,332 $
6 12 1394 سهلان ارمنستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 91,250 3,142,537,463 Rls. 105,287 $
7 12 1394 سهلان ارمنستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 36,555 2,521,914,200 Rls. 85,420 $
8 12 1394 سهلان ارمنستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 90,064 2,412,191,007 Rls. 81,060 $
9 12 1394 سهلان ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 87,599 2,337,124,839 Rls. 78,839 $
10 12 1394 سهلان ارمنستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 8,558 2,253,940,716 Rls. 75,254 $
11 12 1394 سهلان ارمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 35,616 1,760,745,732 Rls. 58,764 $
12 12 1394 سهلان ارمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 5,166 1,502,353,746 Rls. 49,752 $
13 12 1394 سهلان ارمنستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 45,000 1,499,181,055 Rls. 50,738 $
14 12 1394 سهلان ارمنستان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 9,946 1,487,838,620 Rls. 49,730 $
15 12 1394 سهلان ارمنستان 27132000 قيرنفت 130,170 1,336,680,116 Rls. 44,258 $
16 12 1394 سهلان ارمنستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,202,610,960 Rls. 41,136 $
17 12 1394 سهلان ارمنستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 18,900 1,170,477,000 Rls. 41,423 $
18 12 1394 سهلان ارمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 10,897 1,001,375,550 Rls. 33,705 $
19 12 1394 سهلان ارمنستان 01059900 سايرمرغ ,خروس ,ا ردک ,غاز ,بوقلمون و مرغ شاخدا ر ,زنده ازنوع خانگي به وزن بيش از185گرم بغيرازماكيان ازگونه هاي Gِِallusdome 7,488 872,202,240 Rls. 29,121 $
20 12 1394 سهلان ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 20,850 774,302,020 Rls. 26,062 $
21 12 1394 سهلان ارمنستان 58012300 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, ازپنبه ،قطع شده ،غيرازشماره 58012200 5,370 722,236,545 Rls. 24,165 $
22 12 1394 سهلان ارمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 11,979 712,012,275 Rls. 25,155 $
23 12 1394 سهلان ارمنستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 11,000 663,938,000 Rls. 22,000 $
24 12 1394 سهلان ارمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 662,310,000 Rls. 22,000 $
25 12 1394 سهلان ارمنستان 55070000 الياف مصنوعي غير يكسره، حلاجي شده، شانهکزده يا به نحو ديگري براي نخکريسي عملکآورده شده باشند. 7,343 659,265,529 Rls. 22,156 $
26 12 1394 سهلان ارمنستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 455,760 625,755,463 Rls. 20,729 $
27 12 1394 سهلان ارمنستان 64069090 سايراجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر وساق پوش واشيا، همانند غيرمذکور باستثناي از چوب وسرپنجه فولادي 6,260 566,855,520 Rls. 18,780 $
28 12 1394 سهلان ارمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,753 403,600,995 Rls. 14,259 $
29 12 1394 سهلان ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 46,000 398,093,400 Rls. 13,800 $
30 12 1394 سهلان ارمنستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 25,720 394,979,104 Rls. 13,117 $
31 12 1394 سهلان ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 21,940 360,682,630 Rls. 12,067 $
32 12 1394 سهلان ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,004 359,802,924 Rls. 12,012 $
33 12 1394 سهلان ارمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 3,340 350,197,330 Rls. 11,690 $
34 12 1394 سهلان ارمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 9,800 265,526,100 Rls. 8,820 $
35 12 1394 سهلان ارمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,071 207,318,544 Rls. 6,884 $
36 12 1394 سهلان ارمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,483 171,360,040 Rls. 5,690 $
37 12 1394 سهلان ارمنستان 55131300 سايرپارچه تاروپودباف, غيرمذکوردرجاي ديگرباکمترا ز85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه باوزن كمتراز170گرم درمتر سفيد شده يا نشده 883 109,704,784 Rls. 3,709 $
38 12 1394 سهلان ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 2,372 108,961,425 Rls. 3,668 $
39 12 1394 سهلان ارمنستان 28301000 سولفور سديم 9,000 80,881,200 Rls. 2,700 $
40 12 1394 سهلان ارمنستان 31022100 سولفات آمونيوم 8,000 59,912,000 Rls. 2,000 $
41 12 1394 سهلان ارمنستان 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 1,000 57,660,000 Rls. 2,000 $
42 12 1394 سهلان ارمنستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 13,948 57,657,285 Rls. 2,037 $
43 12 1394 سهلان ارمنستان 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 936 55,883,196 Rls. 1,872 $
44 12 1394 سهلان ارمنستان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 620 55,595,400 Rls. 1,860 $
45 12 1394 سهلان ارمنستان 63022100 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده, ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 515 54,430,915 Rls. 1,803 $
46 12 1394 سهلان ارمنستان 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 345 46,225,483 Rls. 1,531 $
47 12 1394 سهلان ارمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 528 44,481,332 Rls. 1,477 $
48 12 1394 سهلان ارمنستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 1,000 39,136,500 Rls. 1,300 $
49 12 1394 سهلان ارمنستان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 4,200 34,596,000 Rls. 1,200 $
50 12 1394 سهلان ارمنستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 549 33,187,832 Rls. 1,102 $
51 12 1394 سهلان ارمنستان 28322090 ساير سولفيت ها بجز سولفيت سرب 3,000 31,453,800 Rls. 1,050 $
52 12 1394 سهلان ارمنستان 63029100 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگر 200 26,819,376 Rls. 888 $
53 12 1394 سهلان ارمنستان 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 180 21,742,200 Rls. 720 $
54 12 1394 سهلان ارمنستان 25202000 ک گچ 17,000 13,723,080 Rls. 476 $
55 12 1394 سهلان ارمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 100 6,035,800 Rls. 200 $
مجموع کل
92,014,396,832 ريال
مجموع کل
3,093,237 دلار
[1]