آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 6,782,647 252,701,889,550 Rls. 8,555,504 $
2 12 1394 سهلان ايتاليا 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 2,457,500 82,966,786,132 Rls. 2,770,904 $
3 12 1394 سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 1,208,160 45,707,076,928 Rls. 1,514,154 $
4 12 1394 سهلان ايتاليا 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 767,500 25,828,301,544 Rls. 856,336 $
5 12 1394 سهلان ايتاليا 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 705,734 24,386,598,318 Rls. 861,631 $
6 12 1394 سهلان ايتاليا 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 710,000 20,857,352,917 Rls. 695,311 $
7 12 1394 سهلان ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 3,183,831 17,611,228,828 Rls. 607,689 $
8 12 1394 سهلان ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 191,250 7,841,707,100 Rls. 261,491 $
9 12 1394 سهلان ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 40,975 5,640,672,671 Rls. 189,179 $
10 12 1394 سهلان ايتاليا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 171,741 1,964,191,065 Rls. 66,857 $
11 12 1394 سهلان ايتاليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 893,655,000 Rls. 31,500 $
12 12 1394 سهلان ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 6,635 737,934,624 Rls. 25,490 $
13 12 1394 سهلان ايتاليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 37,651 363,711,801 Rls. 12,473 $
14 12 1394 سهلان ايتاليا 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 9,413 6,407,275 Rls. 212 $
مجموع کل
487,507,513,753 ريال
مجموع کل
16,448,732 دلار
[1]