آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 22,424,500 900,904,431,608 Rls. 30,772,233 $
2 12 1394 سهلان ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 21,093,693 702,664,305,949 Rls. 23,793,881 $
3 12 1394 سهلان ترکيه 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 16,272,000 611,789,465,698 Rls. 20,496,750 $
4 12 1394 سهلان ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 17,450,225 579,065,522,392 Rls. 19,523,279 $
5 12 1394 سهلان ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 12,409,825 464,850,070,081 Rls. 15,752,115 $
6 12 1394 سهلان ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 9,889,000 340,019,814,717 Rls. 11,379,036 $
7 12 1394 سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 13,745,484 249,624,851,887 Rls. 8,430,808 $
8 12 1394 سهلان ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 4,978,875 188,688,289,626 Rls. 6,272,048 $
9 12 1394 سهلان ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 2,622,500 119,282,189,876 Rls. 4,022,693 $
10 12 1394 سهلان ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 526,338 84,898,271,420 Rls. 2,870,425 $
11 12 1394 سهلان ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 1,482,500 77,275,208,843 Rls. 2,725,629 $
12 12 1394 سهلان ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,254,160 55,253,978,190 Rls. 1,881,240 $
13 12 1394 سهلان ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,228,000 48,311,897,448 Rls. 1,623,708 $
14 12 1394 سهلان ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 185,260 32,353,411,376 Rls. 1,108,782 $
15 12 1394 سهلان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,103,040 32,044,994,111 Rls. 1,111,342 $
16 12 1394 سهلان ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 397,905 22,958,461,500 Rls. 795,642 $
17 12 1394 سهلان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 82,427 21,470,937,741 Rls. 716,532 $
18 12 1394 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,817,279 19,839,285,649 Rls. 670,789 $
19 12 1394 سهلان ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 299,880 18,583,914,888 Rls. 657,595 $
20 12 1394 سهلان ترکيه 27132000 قيرنفت 1,033,240 13,623,890,593 Rls. 464,960 $
21 12 1394 سهلان ترکيه 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 18,944 11,640,737,480 Rls. 386,530 $
22 12 1394 سهلان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 2,473,631 10,738,213,706 Rls. 363,640 $
23 12 1394 سهلان ترکيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 96,620 8,620,146,540 Rls. 289,860 $
24 12 1394 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 19,221 8,418,101,445 Rls. 283,993 $
25 12 1394 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 6,743,134 8,250,510,872 Rls. 283,167 $
26 12 1394 سهلان ترکيه 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 1,183,450 6,724,258,103 Rls. 233,543 $
27 12 1394 سهلان ترکيه 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 7,600 6,353,331,533 Rls. 210,993 $
28 12 1394 سهلان ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 20,060 6,220,947,900 Rls. 207,975 $
29 12 1394 سهلان ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 144,000 5,952,422,952 Rls. 197,136 $
30 12 1394 سهلان ترکيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 155,870 5,843,783,491 Rls. 202,524 $
31 12 1394 سهلان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 206,828 5,524,878,765 Rls. 186,145 $
32 12 1394 سهلان ترکيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 16,035 4,268,632,442 Rls. 141,686 $
33 12 1394 سهلان ترکيه 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 309,887 3,737,661,597 Rls. 126,055 $
34 12 1394 سهلان ترکيه 41079900 سايرچرم هاي بيشترآماده شده بعددباغي ياکرا ستينگ وچرم پارشمينه شده همچينين كناره ها ا زحيوا نات ا زنوع گاوياا سب 4,220 3,676,530,494 Rls. 124,285 $
35 12 1394 سهلان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 61,271 3,317,522,435 Rls. 110,288 $
36 12 1394 سهلان ترکيه 39011021 پلي اتيلن گريد لوله . به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 69,732 3,033,348,450 Rls. 105,215 $
37 12 1394 سهلان ترکيه 39011041 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 69,945 3,004,414,433 Rls. 105,529 $
38 12 1394 سهلان ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 67,625 2,965,296,816 Rls. 101,439 $
39 12 1394 سهلان ترکيه 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 105,697 2,847,951,264 Rls. 95,128 $
40 12 1394 سهلان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 50,100 2,725,429,980 Rls. 91,182 $
41 12 1394 سهلان ترکيه 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 41,157 2,444,688,865 Rls. 82,884 $
42 12 1394 سهلان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 223,595 2,232,049,549 Rls. 76,976 $
43 12 1394 سهلان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 168,324 1,952,029,266 Rls. 67,157 $
44 12 1394 سهلان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 207,038 1,780,548,383 Rls. 62,046 $
45 12 1394 سهلان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 142,995 1,697,313,810 Rls. 58,632 $
46 12 1394 سهلان ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 45,938 1,601,211,122 Rls. 55,021 $
47 12 1394 سهلان ترکيه 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب برا ي نصب در هوا پيما- فضا پيما يا کشتي غيرمذکوردرجاي ديگر 87,310 1,471,260,810 Rls. 52,265 $
48 12 1394 سهلان ترکيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,150 1,345,451,250 Rls. 46,475 $
49 12 1394 سهلان ترکيه 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 6,430 1,276,515,000 Rls. 42,750 $
50 12 1394 سهلان ترکيه 41044100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت خشک 1,000 1,271,141,776 Rls. 42,088 $
51 12 1394 سهلان ترکيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 18,144 1,150,768,685 Rls. 38,102 $
52 12 1394 سهلان ترکيه 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 23,440 1,123,562,760 Rls. 38,972 $
53 12 1394 سهلان ترکيه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 21,000 1,006,488,000 Rls. 33,600 $
54 12 1394 سهلان ترکيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,279 967,769,550 Rls. 33,429 $
55 12 1394 سهلان ترکيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 33,267 810,310,556 Rls. 28,276 $
56 12 1394 سهلان ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,600 807,400,440 Rls. 27,720 $
57 12 1394 سهلان ترکيه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,233 801,426,240 Rls. 27,625 $
58 12 1394 سهلان ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 4,494 795,353,856 Rls. 26,964 $
59 12 1394 سهلان ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 14,581 792,134,460 Rls. 26,247 $
60 12 1394 سهلان ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,670 661,083,451 Rls. 21,989 $
61 12 1394 سهلان ترکيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 8,523 623,280,089 Rls. 21,308 $
62 12 1394 سهلان ترکيه 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 1,160 597,200,000 Rls. 20,000 $
63 12 1394 سهلان ترکيه 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 2,740 596,780,000 Rls. 21,120 $
64 12 1394 سهلان ترکيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 22,902 547,967,900 Rls. 19,392 $
65 12 1394 سهلان ترکيه 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 90,715 452,820,986 Rls. 15,785 $
66 12 1394 سهلان ترکيه 28301000 سولفور سديم 49,946 448,121,730 Rls. 14,984 $
67 12 1394 سهلان ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 24,000 387,511,200 Rls. 12,840 $
68 12 1394 سهلان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 45,000 263,613,588 Rls. 9,273 $
69 12 1394 سهلان ترکيه 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 6,850 258,342,955 Rls. 8,905 $
70 12 1394 سهلان ترکيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,350 255,201,200 Rls. 8,920 $
71 12 1394 سهلان ترکيه 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 1,170 216,134,020 Rls. 7,466 $
72 12 1394 سهلان ترکيه 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 2,317 209,774,229 Rls. 6,951 $
73 12 1394 سهلان ترکيه 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 2,678 191,867,321 Rls. 6,749 $
74 12 1394 سهلان ترکيه 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 20,176 173,589,608 Rls. 5,752 $
75 12 1394 سهلان ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 115,610 173,569,913 Rls. 5,757 $
76 12 1394 سهلان ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 19,068 140,335,713 Rls. 4,767 $
77 12 1394 سهلان ترکيه 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 915 110,686,980 Rls. 3,823 $
78 12 1394 سهلان ترکيه 28322090 ساير سولفيت ها بجز سولفيت سرب 6,805 71,388,540 Rls. 2,382 $
79 12 1394 سهلان ترکيه 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 724 27,993,000 Rls. 997 $
80 12 1394 سهلان ترکيه 87089221 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 287 25,984,119 Rls. 861 $
81 12 1394 سهلان ترکيه 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 450 13,582,350 Rls. 450 $
مجموع کل
4,729,141,567,563 ريال
مجموع کل
160,003,499 دلار
[1]