آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 1,663,750 54,430,950,512 Rls. 1,875,912 $
2 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 172,680 28,262,290,859 Rls. 848,290 $
3 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 145,250 13,488,020,392 Rls. 450,275 $
4 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 225,000 11,695,062,794 Rls. 411,362 $
5 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 245,370 10,780,454,385 Rls. 357,057 $
6 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 88,750 3,903,048,407 Rls. 131,348 $
7 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 39031990 سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 42,100 2,274,229,951 Rls. 79,973 $
8 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 13,536 859,254,383 Rls. 29,801 $
9 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 15,200 838,602,208 Rls. 28,789 $
10 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,284 253,954,589 Rls. 8,911 $
11 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 500 14,563,500 Rls. 500 $
مجموع کل
126,800,431,980 ريال
مجموع کل
4,222,218 دلار
[1]