آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 559,953 109,112,468,674 Rls. 3,639,016 $
2 12 1394 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 682,471 53,786,452,364 Rls. 1,813,208 $
3 12 1394 سهلان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 131,367 8,520,273,378 Rls. 288,540 $
4 12 1394 سهلان پاكستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 135,000 6,714,126,848 Rls. 228,368 $
5 12 1394 سهلان پاكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 90,000 4,837,570,127 Rls. 164,546 $
6 12 1394 سهلان پاكستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 3,774,756,897 Rls. 128,223 $
7 12 1394 سهلان پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 41,451 2,564,146,034 Rls. 85,225 $
8 12 1394 سهلان پاكستان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 118,360 2,470,002,662 Rls. 85,225 $
9 12 1394 سهلان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 20,064 1,255,197,622 Rls. 42,610 $
10 12 1394 سهلان پاكستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 8,556 1,028,000,052 Rls. 34,317 $
11 12 1394 سهلان پاكستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 509 51,823,880 Rls. 1,730 $
12 12 1394 سهلان پاكستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 105 17,344,524 Rls. 579 $
13 12 1394 سهلان پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 127 10,528,480 Rls. 368 $
14 12 1394 سهلان پاكستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 51 1,228,196 Rls. 41 $
مجموع کل
194,143,919,738 ريال
مجموع کل
6,511,996 دلار
[1]