آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهركرد افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,768,500 31,603,306,437 Rls. 1,119,400 $
2 12 1394 شهركرد افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 482,938 30,383,505,968 Rls. 1,012,452 $
3 12 1394 شهركرد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 462,870 25,102,157,068 Rls. 834,167 $
4 12 1394 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 410,540 21,366,999,266 Rls. 710,974 $
5 12 1394 شهركرد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 566,781 17,107,210,654 Rls. 573,905 $
6 12 1394 شهركرد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 552,804 16,346,587,373 Rls. 545,464 $
7 12 1394 شهركرد افغانستان 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 409,937 12,398,276,452 Rls. 417,163 $
8 12 1394 شهركرد افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 143,720 10,183,910,054 Rls. 346,031 $
9 12 1394 شهركرد افغانستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 124,620 4,879,549,110 Rls. 163,206 $
10 12 1394 شهركرد افغانستان 21061011 ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 103,760 3,136,544,640 Rls. 103,960 $
11 12 1394 شهركرد افغانستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 23,504 2,373,458,952 Rls. 79,176 $
12 12 1394 شهركرد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 25,960 2,333,674,200 Rls. 77,880 $
13 12 1394 شهركرد افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 52,000 2,247,775,000 Rls. 79,793 $
14 12 1394 شهركرد افغانستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 24,000 2,218,230,000 Rls. 73,500 $
15 12 1394 شهركرد افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 72,500 2,147,167,500 Rls. 72,500 $
16 12 1394 شهركرد افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 45,770 1,922,737,470 Rls. 67,213 $
17 12 1394 شهركرد افغانستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 21,200 1,920,847,200 Rls. 63,600 $
18 12 1394 شهركرد افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 30,908 1,508,271,304 Rls. 52,544 $
19 12 1394 شهركرد افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 25,690 1,283,769,639 Rls. 43,101 $
20 12 1394 شهركرد افغانستان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 500 730,875,000 Rls. 25,000 $
21 12 1394 شهركرد افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 5,188 719,891,536 Rls. 23,828 $
22 12 1394 شهركرد افغانستان 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,000 506,700,000 Rls. 17,932 $
23 12 1394 شهركرد افغانستان 58110000 محصولات نسجي لايهکدوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه ازمواد نسجي كه با لايهکگذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 9,680 292,268,240 Rls. 9,680 $
24 12 1394 شهركرد افغانستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 6,300 182,733,400 Rls. 6,300 $
25 12 1394 شهركرد افغانستان 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 6,100 175,157,500 Rls. 6,100 $
26 12 1394 شهركرد افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 6,400 162,624,214 Rls. 5,387 $
27 12 1394 شهركرد افغانستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 75,000 121,968,000 Rls. 4,125 $
28 12 1394 شهركرد افغانستان 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 47,800 113,480,000 Rls. 4,000 $
29 12 1394 شهركرد افغانستان 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 1,075 97,433,700 Rls. 3,225 $
30 12 1394 شهركرد افغانستان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 860 76,285,440 Rls. 2,580 $
31 12 1394 شهركرد افغانستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 500 44,352,000 Rls. 1,500 $
مجموع کل
193,687,747,317 ريال
مجموع کل
6,545,687 دلار
[1]