آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهركرد امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 301,920 66,379,591,170 Rls. 2,263,261 $
2 12 1394 شهركرد امارات متحده عربي 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 9,223 1,279,267,247 Rls. 43,539 $
3 12 1394 شهركرد امارات متحده عربي 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 3,120 461,182,800 Rls. 15,600 $
4 12 1394 شهركرد امارات متحده عربي 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 5,410 388,177,920 Rls. 12,960 $
5 12 1394 شهركرد امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 19,780 238,784,160 Rls. 7,912 $
6 12 1394 شهركرد امارات متحده عربي 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 2,314 173,302,272 Rls. 5,786 $
7 12 1394 شهركرد امارات متحده عربي 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 546 79,978,636 Rls. 2,668 $
8 12 1394 شهركرد امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 880 65,362,000 Rls. 2,200 $
9 12 1394 شهركرد امارات متحده عربي 13019040 كتيرا 100 44,720,250 Rls. 1,500 $
10 12 1394 شهركرد امارات متحده عربي 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 200 22,782,520 Rls. 760 $
مجموع کل
69,133,148,975 ريال
مجموع کل
2,356,186 دلار
[1]