آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهركرد تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 225,683 12,115,114,314 Rls. 408,156 $
2 12 1394 شهركرد تركمنستان 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 80,029 6,887,165,929 Rls. 233,536 $
3 12 1394 شهركرد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 547,500 6,611,079,200 Rls. 219,000 $
4 12 1394 شهركرد تركمنستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي 2/203 ميليمتر وبالاتر 169,405 3,644,486,688 Rls. 127,714 $
5 12 1394 شهركرد تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 117,635 3,495,185,155 Rls. 117,635 $
6 12 1394 شهركرد تركمنستان 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 52,770 1,679,088,720 Rls. 56,240 $
7 12 1394 شهركرد تركمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 22,615 1,575,335,186 Rls. 52,481 $
8 12 1394 شهركرد تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 24,060 780,836,576 Rls. 26,264 $
9 12 1394 شهركرد تركمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 7,630 715,564,200 Rls. 23,880 $
10 12 1394 شهركرد تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 7,640 703,096,200 Rls. 23,460 $
مجموع کل
38,206,952,168 ريال
مجموع کل
1,288,366 دلار
[1]