آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهركرد عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 10,253,572 976,831,281,760 Rls. 33,454,066 $
2 12 1394 شهركرد عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,167,333 191,042,632,846 Rls. 6,457,544 $
3 12 1394 شهركرد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 1,584,183 118,336,809,725 Rls. 3,960,465 $
4 12 1394 شهركرد عراق 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 757,239 112,193,326,223 Rls. 3,784,918 $
5 12 1394 شهركرد عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 59,409,460 108,329,213,931 Rls. 3,741,531 $
6 12 1394 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 1,367,530 73,827,684,916 Rls. 2,464,250 $
7 12 1394 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 2,444,500 71,964,632,235 Rls. 2,421,492 $
8 12 1394 شهركرد عراق 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 472,482 50,846,564,920 Rls. 1,718,121 $
9 12 1394 شهركرد عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 648,560 38,489,838,800 Rls. 1,297,135 $
10 12 1394 شهركرد عراق 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 513,598 36,375,455,981 Rls. 1,215,108 $
11 12 1394 شهركرد عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 245,913 34,640,035,588 Rls. 1,178,384 $
12 12 1394 شهركرد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,786,156 29,634,339,477 Rls. 988,393 $
13 12 1394 شهركرد عراق 72102000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياروکش شده باسرب, همچنين باآلياژسرب و قلع 702,800 17,479,822,006 Rls. 583,331 $
14 12 1394 شهركرد عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 233,000 16,921,680,600 Rls. 575,959 $
15 12 1394 شهركرد عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 163,015 14,760,242,040 Rls. 489,045 $
16 12 1394 شهركرد عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 432,500 12,770,349,000 Rls. 432,430 $
17 12 1394 شهركرد عراق 04031090 ماست 430,584 12,511,867,094 Rls. 424,999 $
18 12 1394 شهركرد عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 114,250 12,023,355,925 Rls. 399,875 $
19 12 1394 شهركرد عراق 21061011 ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 199,000 11,891,382,000 Rls. 397,003 $
20 12 1394 شهركرد عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 353,200 9,419,328,237 Rls. 320,844 $
21 12 1394 شهركرد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 178,160 8,659,934,198 Rls. 287,995 $
22 12 1394 شهركرد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 403,723 7,783,280,331 Rls. 263,931 $
23 12 1394 شهركرد عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 70,200 7,360,897,950 Rls. 245,700 $
24 12 1394 شهركرد عراق 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 92,930 7,108,294,828 Rls. 241,596 $
25 12 1394 شهركرد عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,288,140 6,891,005,172 Rls. 230,064 $
26 12 1394 شهركرد عراق 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 62,035 5,587,511,676 Rls. 191,668 $
27 12 1394 شهركرد عراق 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 234,900 4,897,534,303 Rls. 171,348 $
28 12 1394 شهركرد عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 55,960 3,362,770,000 Rls. 117,000 $
29 12 1394 شهركرد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 22,000 2,496,560,000 Rls. 88,000 $
30 12 1394 شهركرد عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 38,880 2,229,530,832 Rls. 73,872 $
31 12 1394 شهركرد عراق 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 72,580 2,070,097,363 Rls. 68,950 $
32 12 1394 شهركرد عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 32,010 1,746,787,472 Rls. 58,514 $
33 12 1394 شهركرد عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 13,020 1,516,934,160 Rls. 52,080 $
34 12 1394 شهركرد عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 3,163 1,281,055,530 Rls. 42,766 $
35 12 1394 شهركرد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 43,530 1,247,380,791 Rls. 41,352 $
36 12 1394 شهركرد عراق 84501900 -- ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير مذكور 7,840 1,158,869,600 Rls. 39,200 $
37 12 1394 شهركرد عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,850 1,132,309,800 Rls. 37,800 $
38 12 1394 شهركرد عراق 84335190 سايرکمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر 5,000 1,126,000,000 Rls. 39,849 $
39 12 1394 شهركرد عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 11,260 1,122,430,742 Rls. 38,903 $
40 12 1394 شهركرد عراق 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 8,749 1,115,792,100 Rls. 39,330 $
41 12 1394 شهركرد عراق 02075500 سايرقطعات واحشاء از غازها، منجمد 10,670 1,093,873,000 Rls. 36,501 $
42 12 1394 شهركرد عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 48,700 1,038,953,376 Rls. 36,706 $
43 12 1394 شهركرد عراق 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 49,990 719,308,500 Rls. 24,950 $
44 12 1394 شهركرد عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 53,690 643,292,104 Rls. 21,477 $
45 12 1394 شهركرد عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 9,020 599,122,120 Rls. 21,136 $
46 12 1394 شهركرد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 20,176 569,568,476 Rls. 19,108 $
47 12 1394 شهركرد عراق 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 6,600 561,726,000 Rls. 19,800 $
48 12 1394 شهركرد عراق 03032900 خانواده ماهي ازاد، (باستثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام ، اطلس ودانوب ) يخ زده به استثناي جگر ، تخم ومني ماهي 7,100 472,982,400 Rls. 15,840 $
49 12 1394 شهركرد عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 5,432 465,848,952 Rls. 16,266 $
50 12 1394 شهركرد عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 23,160 363,588,410 Rls. 12,916 $
51 12 1394 شهركرد عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 9,400 363,467,250 Rls. 12,555 $
52 12 1394 شهركرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,750 243,936,000 Rls. 8,250 $
53 12 1394 شهركرد عراق 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 7,000 88,020,555 Rls. 3,110 $
مجموع کل
2,027,408,507,295 ريال
مجموع کل
68,923,424 دلار
[1]