آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 142,753 36,166,640,610 Rls. 1,207,154 $
2 12 1394 شهركرد هند 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 66,000 4,326,800,000 Rls. 149,811 $
3 12 1394 شهركرد هند 8021200 ک کک بدون پوست 9,072 2,055,624,480 Rls. 68,040 $
4 12 1394 شهركرد هند 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 22,000 1,459,695,600 Rls. 48,400 $
مجموع کل
44,008,760,690 ريال
مجموع کل
1,473,404 دلار
[1]