آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر اسپانيا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 127,873,635 2,725,715,059,215 Rls. 93,341,816 $
2 12 1394 شهيد باهنر اسپانيا 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 11,163,385 272,765,838,648 Rls. 9,263,562 $
3 12 1394 شهيد باهنر اسپانيا 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 1,161,005 32,387,570,786 Rls. 1,078,537 $
مجموع کل
3,030,868,468,649 ريال
مجموع کل
103,683,916 دلار
[1]