آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر تايلند 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 90,222,758 1,920,130,584,941 Rls. 65,818,121 $
2 12 1394 شهيد باهنر تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,818,000 379,572,670,620 Rls. 12,576,961 $
3 12 1394 شهيد باهنر تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 19,800,000 238,862,115,112 Rls. 8,078,399 $
مجموع کل
2,538,565,370,673 ريال
مجموع کل
86,473,481 دلار
[1]