آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر قطر 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 15,514,622 383,132,771,756 Rls. 12,876,706 $
2 12 1394 شهيد باهنر قطر 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 10,550,112 226,723,572,861 Rls. 7,701,061 $
3 12 1394 شهيد باهنر قطر 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 3,600,790 91,411,394,138 Rls. 3,069,121 $
4 12 1394 شهيد باهنر قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 123,000 18,528,720,000 Rls. 615,000 $
5 12 1394 شهيد باهنر قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 6,200,000 12,163,749,000 Rls. 403,000 $
6 12 1394 شهيد باهنر قطر 28365000 کربنات کلسيم 826,500 1,980,624,600 Rls. 66,120 $
7 12 1394 شهيد باهنر قطر 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 12,000 1,446,144,000 Rls. 48,000 $
8 12 1394 شهيد باهنر قطر 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 20,461 1,420,042,792 Rls. 47,040 $
مجموع کل
736,807,019,147 ريال
مجموع کل
24,826,048 دلار
[1]