آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 276,991,728 2,596,293,586,390 Rls. 88,088,724 $
2 12 1394 شهيد باهنر هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 35,799,000 1,887,126,528,600 Rls. 63,485,933 $
3 12 1394 شهيد باهنر هند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 32,225,000 381,651,856,685 Rls. 13,127,921 $
4 12 1394 شهيد باهنر هند 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 2,400,000 123,134,400,000 Rls. 4,080,000 $
5 12 1394 شهيد باهنر هند 27132000 قيرنفت 5,418,014 60,914,715,933 Rls. 2,039,303 $
6 12 1394 شهيد باهنر هند 72031000 محصولات آهني حاصل از احياء مستقيم كلوخهکهاي معدني آهن 3,128,840 32,881,817,450 Rls. 1,089,150 $
7 12 1394 شهيد باهنر هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 353,600 15,473,670,360 Rls. 512,720 $
مجموع کل
5,097,476,575,418 ريال
مجموع کل
172,423,751 دلار
[1]