آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 22,778,740 251,910,132,959 Rls. 8,419,579 $
2 12 1394 شهيد باهنر پاكستان 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 3,332,338 32,927,234,647 Rls. 1,099,242 $
3 12 1394 شهيد باهنر پاكستان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 99,163 1,138,892,700 Rls. 40,305 $
مجموع کل
285,976,260,306 ريال
مجموع کل
9,559,126 دلار
[1]