آمار کل " صادرات به" کشور (پرتغال) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر پرتغال 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 152,896,000 3,352,440,385,370 Rls. 111,556,064 $
2 12 1394 شهيد باهنر پرتغال 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 16,090,000 402,264,104,768 Rls. 13,356,583 $
3 12 1394 شهيد باهنر پرتغال 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 1,705,000 47,502,227,520 Rls. 1,585,257 $
مجموع کل
3,802,206,717,658 ريال
مجموع کل
126,497,904 دلار
[1]