آمار کل " صادرات به" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 3,795,591 43,937,221,352 Rls. 1,496,994 $
2 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 685,450 18,260,905,576 Rls. 616,904 $
3 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 473,600 17,502,364,378 Rls. 587,630 $
4 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29242940 استامينوفن پودر ساده و يا پودر ديکسي (DC) 99,900 11,859,168,960 Rls. 399,600 $
5 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 828,000 7,484,371,200 Rls. 264,721 $
6 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 260,073 6,913,679,452 Rls. 234,523 $
7 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 158,220 5,693,282,472 Rls. 194,151 $
8 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 188,538 2,145,546,513 Rls. 72,333 $
9 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 25,010 1,468,587,200 Rls. 50,020 $
10 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 155,230 1,371,874,650 Rls. 46,569 $
11 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 26,650 1,350,418,500 Rls. 46,800 $
12 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 18,000 539,190,000 Rls. 18,000 $
13 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 18,400 512,966,424 Rls. 17,112 $
14 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25202000 ک گچ 522,000 439,203,860 Rls. 14,614 $
15 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 4,186 379,000,440 Rls. 12,558 $
16 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,000 362,544,000 Rls. 12,000 $
17 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 37,600 283,814,200 Rls. 9,400 $
18 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 23,940 281,986,841 Rls. 9,559 $
19 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 16,545 220,096,535 Rls. 7,445 $
20 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 21,870 196,556,640 Rls. 6,576 $
21 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 21,140 186,561,120 Rls. 6,576 $
22 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,930 177,408,000 Rls. 6,000 $
23 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27101920 گريس 14,560 167,027,676 Rls. 5,532 $
24 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 28365000 کربنات کلسيم 41,040 98,030,380 Rls. 3,283 $
25 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 28391910 سيليکات سديم جامد 3,500 18,877,950 Rls. 630 $
مجموع کل
121,850,684,318 ريال
مجموع کل
4,139,530 دلار
[1]