آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,196,000 526,115,596,800 Rls. 17,741,053 $
2 12 1394 شهيدرجايي آلمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 625,000 151,863,793,600 Rls. 5,058,800 $
3 12 1394 شهيدرجايي آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 137,759 89,075,613,990 Rls. 2,957,227 $
4 12 1394 شهيدرجايي آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,276,452 75,219,919,507 Rls. 2,551,651 $
5 12 1394 شهيدرجايي آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 20,000 16,783,200,000 Rls. 560,000 $
6 12 1394 شهيدرجايي آلمان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 79,250 5,122,568,000 Rls. 174,350 $
7 12 1394 شهيدرجايي آلمان 27132000 قيرنفت 400,000 5,010,378,000 Rls. 166,000 $
8 12 1394 شهيدرجايي آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 122,000 3,838,314,100 Rls. 127,400 $
9 12 1394 شهيدرجايي آلمان 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 10,676 3,396,986,940 Rls. 113,600 $
10 12 1394 شهيدرجايي آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 121,500 2,398,266,100 Rls. 79,900 $
11 12 1394 شهيدرجايي آلمان 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 290,000 1,552,815,360 Rls. 51,843 $
12 12 1394 شهيدرجايي آلمان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 21,000 951,079,500 Rls. 31,500 $
13 12 1394 شهيدرجايي آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 14,561 759,089,151 Rls. 25,677 $
14 12 1394 شهيدرجايي آلمان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 17,800 698,365,200 Rls. 23,140 $
15 12 1394 شهيدرجايي آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 11,061 596,842,070 Rls. 19,910 $
16 12 1394 شهيدرجايي آلمان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 16,500 482,377,500 Rls. 16,500 $
17 12 1394 شهيدرجايي آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 43,500 366,554,496 Rls. 12,144 $
18 12 1394 شهيدرجايي آلمان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 118,860 302,652,238 Rls. 10,103 $
19 12 1394 شهيدرجايي آلمان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 14,500 189,312,400 Rls. 6,340 $
20 12 1394 شهيدرجايي آلمان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 20,000 120,808,000 Rls. 4,000 $
مجموع کل
884,844,532,952 ريال
مجموع کل
29,731,138 دلار
[1]