آمار کل " صادرات به" کشور (اتيوپي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي اتيوپي 27132000 قيرنفت 1,952,453 24,115,028,908 Rls. 810,267 $
2 12 1394 شهيدرجايي اتيوپي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 241,500 7,969,670,170 Rls. 265,650 $
3 12 1394 شهيدرجايي اتيوپي 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 30,560 7,857,405,000 Rls. 261,000 $
4 12 1394 شهيدرجايي اتيوپي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 256,942 6,966,958,230 Rls. 231,247 $
5 12 1394 شهيدرجايي اتيوپي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 137,200 4,558,085,840 Rls. 150,920 $
6 12 1394 شهيدرجايي اتيوپي 27101940 روغن پايه معدني 121,042 1,092,876,048 Rls. 36,313 $
مجموع کل
52,560,024,196 ريال
مجموع کل
1,755,397 دلار
[1]