آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 1,898,720 72,751,164,395 Rls. 2,467,974 $
2 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,039,337 71,132,411,702 Rls. 2,390,690 $
3 12 1394 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 4,733,085 51,677,613,118 Rls. 1,736,279 $
4 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 853,227 47,224,053,156 Rls. 1,577,240 $
5 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 67,080 33,323,442,240 Rls. 1,110,270 $
6 12 1394 شهيدرجايي استراليا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,358,037 24,818,343,665 Rls. 825,319 $
7 12 1394 شهيدرجايي استراليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,357,780 24,475,278,402 Rls. 814,668 $
8 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 92,494 24,321,691,483 Rls. 816,087 $
9 12 1394 شهيدرجايي استراليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 604,720 17,011,480,298 Rls. 566,516 $
10 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 274,776 14,547,460,189 Rls. 496,805 $
11 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 51,675 14,001,068,700 Rls. 465,075 $
12 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 180,000 11,518,898,000 Rls. 382,000 $
13 12 1394 شهيدرجايي استراليا 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,530,813 8,978,295,974 Rls. 299,844 $
14 12 1394 شهيدرجايي استراليا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 695,115 7,046,215,364 Rls. 236,504 $
15 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 100,000 4,529,490,000 Rls. 150,000 $
16 12 1394 شهيدرجايي استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 16,940 4,198,891,299 Rls. 140,015 $
17 12 1394 شهيدرجايي استراليا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 56,092 3,441,099,496 Rls. 117,038 $
18 12 1394 شهيدرجايي استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 37,029 2,994,040,854 Rls. 99,615 $
19 12 1394 شهيدرجايي استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 42,475 2,834,378,919 Rls. 95,168 $
20 12 1394 شهيدرجايي استراليا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 48,521 2,589,895,649 Rls. 86,639 $
21 12 1394 شهيدرجايي استراليا 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 29,734 2,453,800,240 Rls. 81,768 $
22 12 1394 شهيدرجايي استراليا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 36,627 2,429,946,671 Rls. 83,458 $
23 12 1394 شهيدرجايي استراليا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 41,882 2,274,903,014 Rls. 75,821 $
24 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 12,980 2,127,139,506 Rls. 73,578 $
25 12 1394 شهيدرجايي استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 22,625 2,029,979,187 Rls. 67,619 $
26 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,812,420,000 Rls. 60,000 $
27 12 1394 شهيدرجايي استراليا 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 504,523 1,724,064,372 Rls. 58,019 $
28 12 1394 شهيدرجايي استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 19,270 1,720,160,340 Rls. 57,510 $
29 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 16,492 1,669,521,534 Rls. 55,660 $
30 12 1394 شهيدرجايي استراليا 12072900 پنبه حتي خرد شده 27,616 1,621,083,996 Rls. 54,043 $
31 12 1394 شهيدرجايي استراليا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 23,122 1,580,736,454 Rls. 54,562 $
32 12 1394 شهيدرجايي استراليا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 16,174 1,526,524,512 Rls. 51,494 $
33 12 1394 شهيدرجايي استراليا 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 5,830 1,523,029,500 Rls. 50,500 $
34 12 1394 شهيدرجايي استراليا 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 23,960 1,420,719,760 Rls. 47,434 $
35 12 1394 شهيدرجايي استراليا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 29,480 1,329,029,760 Rls. 44,220 $
36 12 1394 شهيدرجايي استراليا 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 90,080 1,149,610,861 Rls. 38,556 $
37 12 1394 شهيدرجايي استراليا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 12,950 1,141,383,900 Rls. 39,435 $
38 12 1394 شهيدرجايي استراليا 20029010 رب گوجه فرنگي 33,694 1,108,898,663 Rls. 37,449 $
39 12 1394 شهيدرجايي استراليا 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 1,720 1,069,015,850 Rls. 35,765 $
40 12 1394 شهيدرجايي استراليا 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 29,400 1,041,793,936 Rls. 34,783 $
41 12 1394 شهيدرجايي استراليا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 23,181 1,032,704,728 Rls. 34,433 $
42 12 1394 شهيدرجايي استراليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 38,595 1,026,460,878 Rls. 34,878 $
43 12 1394 شهيدرجايي استراليا 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 9,060 913,019,688 Rls. 32,509 $
44 12 1394 شهيدرجايي استراليا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 13,316 855,491,802 Rls. 28,944 $
45 12 1394 شهيدرجايي استراليا 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 12,500 774,812,385 Rls. 25,737 $
46 12 1394 شهيدرجايي استراليا 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 11,100 729,071,744 Rls. 24,212 $
47 12 1394 شهيدرجايي استراليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 14,677 724,397,039 Rls. 24,216 $
48 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08109020 زرشك تازه 2,896 695,109,076 Rls. 24,499 $
49 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 26,730 656,112,900 Rls. 22,234 $
50 12 1394 شهيدرجايي استراليا 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 9,710 648,437,202 Rls. 21,637 $
51 12 1394 شهيدرجايي استراليا 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 4,314 594,200,000 Rls. 20,000 $
52 12 1394 شهيدرجايي استراليا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 13,721 529,454,397 Rls. 17,590 $
53 12 1394 شهيدرجايي استراليا 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,570 527,807,100 Rls. 17,620 $
54 12 1394 شهيدرجايي استراليا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 10,240 511,500,132 Rls. 17,094 $
55 12 1394 شهيدرجايي استراليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 40,140 470,806,680 Rls. 16,052 $
56 12 1394 شهيدرجايي استراليا 07115900 دنبلان زميني و سايرقارچها محفوظ شده بصورت موقت... بجزنوع آگاري کوس 16,480 446,966,120 Rls. 15,010 $
57 12 1394 شهيدرجايي استراليا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 3,250 392,001,040 Rls. 13,000 $
58 12 1394 شهيدرجايي استراليا 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 43,160 383,136,480 Rls. 12,960 $
59 12 1394 شهيدرجايي استراليا 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 2,430 363,953,250 Rls. 12,150 $
60 12 1394 شهيدرجايي استراليا 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 396 338,568,120 Rls. 11,880 $
61 12 1394 شهيدرجايي استراليا 68029910 سنگهاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 21,790 303,985,530 Rls. 10,398 $
62 12 1394 شهيدرجايي استراليا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 64,820 299,692,685 Rls. 9,947 $
63 12 1394 شهيدرجايي استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,500 299,511,817 Rls. 9,942 $
64 12 1394 شهيدرجايي استراليا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 4,536 297,301,568 Rls. 10,432 $
65 12 1394 شهيدرجايي استراليا 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 2,570 269,595,000 Rls. 9,000 $
66 12 1394 شهيدرجايي استراليا 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 7,164 265,001,799 Rls. 8,781 $
67 12 1394 شهيدرجايي استراليا 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 6,842 262,933,322 Rls. 8,894 $
68 12 1394 شهيدرجايي استراليا 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 8,075 259,104,100 Rls. 8,583 $
69 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 1,855 251,945,848 Rls. 8,347 $
70 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 9,500 243,711,575 Rls. 8,075 $
71 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08132000 آلو ,خشک کرده 4,000 241,616,000 Rls. 8,000 $
72 12 1394 شهيدرجايي استراليا 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 2,200 230,692,000 Rls. 7,700 $
73 12 1394 شهيدرجايي استراليا 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 4,755 225,242,967 Rls. 7,923 $
74 12 1394 شهيدرجايي استراليا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 4,066 210,594,020 Rls. 7,028 $
75 12 1394 شهيدرجايي استراليا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 3,158 185,707,235 Rls. 6,153 $
76 12 1394 شهيدرجايي استراليا 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 2,513 181,737,864 Rls. 6,021 $
77 12 1394 شهيدرجايي استراليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 2,190 172,482,800 Rls. 5,725 $
78 12 1394 شهيدرجايي استراليا 04090000 عسل طبيعي 1,124 168,330,240 Rls. 5,620 $
79 12 1394 شهيدرجايي استراليا 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 2,754 162,833,004 Rls. 5,508 $
80 12 1394 شهيدرجايي استراليا 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 1,350 150,895,000 Rls. 5,000 $
81 12 1394 شهيدرجايي استراليا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,491 122,991,239 Rls. 4,071 $
82 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,162 104,290,161 Rls. 3,481 $
83 12 1394 شهيدرجايي استراليا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 2,142 101,130,321 Rls. 3,376 $
84 12 1394 شهيدرجايي استراليا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 170 96,659,595 Rls. 3,205 $
85 12 1394 شهيدرجايي استراليا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 545 95,239,614 Rls. 3,358 $
86 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,587 91,467,909 Rls. 3,232 $
87 12 1394 شهيدرجايي استراليا 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 44,000 91,261,296 Rls. 3,024 $
88 12 1394 شهيدرجايي استراليا 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,355 89,465,376 Rls. 2,964 $
89 12 1394 شهيدرجايي استراليا 68062010 رسهاي منبسط شده 22,475 88,220,042 Rls. 2,921 $
90 12 1394 شهيدرجايي استراليا 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 972 87,159,240 Rls. 2,916 $
91 12 1394 شهيدرجايي استراليا 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 2,283 86,214,085 Rls. 2,870 $
92 12 1394 شهيدرجايي استراليا 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 1,346 80,888,904 Rls. 2,692 $
93 12 1394 شهيدرجايي استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 918 80,296,744 Rls. 2,661 $
94 12 1394 شهيدرجايي استراليا 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 1,624 76,531,018 Rls. 2,638 $
95 12 1394 شهيدرجايي استراليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 5,226 75,266,905 Rls. 2,508 $
96 12 1394 شهيدرجايي استراليا 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 611 73,769,696 Rls. 2,444 $
97 12 1394 شهيدرجايي استراليا 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 1,350 72,795,510 Rls. 2,430 $
98 12 1394 شهيدرجايي استراليا 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 1,350 72,795,510 Rls. 2,430 $
99 12 1394 شهيدرجايي استراليا 33019012 ساير عرقيات سنتي 550 65,923,000 Rls. 2,200 $
100 12 1394 شهيدرجايي استراليا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 735 65,186,415 Rls. 2,205 $
مجموع کل
495,183,452,676 ريال
مجموع کل
16,616,778 دلار