آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 27132000 قيرنفت 138,934,135 1,646,315,049,174 Rls. 55,448,056 $
2 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,670,428 76,756,265,078 Rls. 2,568,015 $
3 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 860,530 46,067,039,251 Rls. 1,560,583 $
4 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 388,423 21,718,804,428 Rls. 744,201 $
5 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 55,096,646 19,956,190,120 Rls. 661,160 $
6 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 560,000 18,025,823,200 Rls. 615,520 $
7 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 636,051 16,862,383,864 Rls. 572,445 $
8 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 393,310 14,450,801,208 Rls. 479,838 $
9 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,177,904 14,338,557,792 Rls. 483,527 $
10 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 1,187,583 10,971,338,216 Rls. 370,498 $
11 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 66,000 8,963,460,000 Rls. 297,000 $
12 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 149,000 6,260,052,800 Rls. 217,459 $
13 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 218,000 5,795,893,800 Rls. 196,139 $
14 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 201,120 5,421,913,632 Rls. 181,026 $
15 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 83,260 4,641,501,752 Rls. 154,472 $
16 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 952,064 4,536,471,802 Rls. 153,954 $
17 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 216,110 4,239,976,664 Rls. 140,471 $
18 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 50,400 4,163,249,160 Rls. 138,096 $
19 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 116,500 3,416,405,930 Rls. 119,413 $
20 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 50,000 3,216,730,000 Rls. 110,000 $
21 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 47,200 2,611,440,160 Rls. 89,840 $
22 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 5,685 2,298,880,803 Rls. 76,345 $
23 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 72,000 1,537,539,840 Rls. 51,840 $
24 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 28,000 1,521,021,600 Rls. 50,400 $
25 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 25,500 1,224,940,950 Rls. 43,276 $
26 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 48,000 847,843,200 Rls. 28,800 $
27 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 25081000 بنتونيت 252,050 674,280,213 Rls. 22,685 $
28 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 47,760 656,530,915 Rls. 22,301 $
29 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 20,240 609,790,720 Rls. 20,240 $
30 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,000 319,142,925 Rls. 10,575 $
31 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 68062010 رسهاي منبسط شده 79,680 300,495,938 Rls. 10,358 $
32 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,950 248,517,900 Rls. 8,780 $
33 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 8,000 167,753,600 Rls. 5,600 $
34 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 25070010 کائولن 39,900 50,300,625 Rls. 1,675 $
35 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 25301010 پرليت 3,000 18,024,800 Rls. 600 $
مجموع کل
1,949,204,412,060 ريال
مجموع کل
65,655,186 دلار
[1]