آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 747,351 53,845,226,115 Rls. 1,816,452 $
2 12 1394 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 616,300 19,977,274,240 Rls. 677,586 $
3 12 1394 شهيدرجايي تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 84,447 9,544,875,516 Rls. 337,215 $
4 12 1394 شهيدرجايي تايلند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 156,030 8,469,884,555 Rls. 281,835 $
5 12 1394 شهيدرجايي تايلند 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 226,155 7,280,421,970 Rls. 248,895 $
6 12 1394 شهيدرجايي تايلند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 220,000 7,081,091,000 Rls. 235,993 $
7 12 1394 شهيدرجايي تايلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 792,906 3,849,584,567 Rls. 132,130 $
8 12 1394 شهيدرجايي تايلند 02069000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گوسفند ,بز ,ا سب ... ,يخ زده 48,051 2,402,416,818 Rls. 82,964 $
9 12 1394 شهيدرجايي تايلند 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 33,000 2,080,590,600 Rls. 72,600 $
10 12 1394 شهيدرجايي تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 25,500 1,308,866,550 Rls. 43,350 $
11 12 1394 شهيدرجايي تايلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 33,000 1,285,805,300 Rls. 42,900 $
12 12 1394 شهيدرجايي تايلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 38,610 1,041,001,351 Rls. 34,748 $
13 12 1394 شهيدرجايي تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 50,220 888,316,980 Rls. 29,730 $
14 12 1394 شهيدرجايي تايلند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 67,100 877,328,478 Rls. 30,138 $
15 12 1394 شهيدرجايي تايلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 18,000 662,337,000 Rls. 23,400 $
16 12 1394 شهيدرجايي تايلند 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 19,800 657,657,990 Rls. 21,780 $
17 12 1394 شهيدرجايي تايلند 27132000 قيرنفت 63,740 596,025,970 Rls. 20,114 $
18 12 1394 شهيدرجايي تايلند 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 56,000 548,662,800 Rls. 19,536 $
19 12 1394 شهيدرجايي تايلند 68062010 رسهاي منبسط شده 126,540 492,701,976 Rls. 16,449 $
20 12 1394 شهيدرجايي تايلند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 56,060 418,410,650 Rls. 14,015 $
21 12 1394 شهيدرجايي تايلند 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 21,600 373,122,240 Rls. 13,152 $
22 12 1394 شهيدرجايي تايلند 25293090 لوسيت ها ونفلين (به جز نفلين سي انيت ) 49,700 169,550,556 Rls. 5,964 $
23 12 1394 شهيدرجايي تايلند 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 114,440 161,961,210 Rls. 5,722 $
24 12 1394 شهيدرجايي تايلند 03061700 ساير انواع ميگو. 1,008 128,663,785 Rls. 4,435 $
مجموع کل
124,141,778,217 ريال
مجموع کل
4,211,103 دلار
[1]