آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي تايوان 27132000 قيرنفت 13,149,238 159,057,506,881 Rls. 5,345,857 $
2 12 1394 شهيدرجايي تايوان 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 2,537,182 154,638,904,484 Rls. 5,185,045 $
3 12 1394 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,406,478 119,934,487,365 Rls. 3,981,273 $
4 12 1394 شهيدرجايي تايوان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,795,055 109,007,289,929 Rls. 3,803,035 $
5 12 1394 شهيدرجايي تايوان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 341,000 89,851,394,000 Rls. 3,025,581 $
6 12 1394 شهيدرجايي تايوان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 1,499,680 76,975,725,008 Rls. 2,549,456 $
7 12 1394 شهيدرجايي تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,499,860 76,949,267,398 Rls. 2,549,762 $
8 12 1394 شهيدرجايي تايوان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 241,790 65,444,196,400 Rls. 2,181,110 $
9 12 1394 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,210,850 64,942,968,452 Rls. 2,194,411 $
10 12 1394 شهيدرجايي تايوان 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 2,427,191 48,862,829,234 Rls. 1,676,437 $
11 12 1394 شهيدرجايي تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 298,342 39,707,749,658 Rls. 1,332,271 $
12 12 1394 شهيدرجايي تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 5,166,438 29,126,574,534 Rls. 986,226 $
13 12 1394 شهيدرجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,245,238 28,084,333,207 Rls. 960,316 $
14 12 1394 شهيدرجايي تايوان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 851,953 21,733,294,054 Rls. 766,264 $
15 12 1394 شهيدرجايي تايوان 29173700 ترفتالات دي متيل 660,000 19,248,001,000 Rls. 640,200 $
16 12 1394 شهيدرجايي تايوان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 181,440 14,635,422,216 Rls. 497,144 $
17 12 1394 شهيدرجايي تايوان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 33,650,000 12,189,312,600 Rls. 403,800 $
18 12 1394 شهيدرجايي تايوان 25202000 ک گچ 30,024,990 10,809,987,561 Rls. 360,699 $
19 12 1394 شهيدرجايي تايوان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 12,532 7,495,942,760 Rls. 250,640 $
20 12 1394 شهيدرجايي تايوان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 127,850 7,376,742,199 Rls. 251,143 $
21 12 1394 شهيدرجايي تايوان 79031000 گرد روي 88,061 7,043,738,240 Rls. 23,336 $
22 12 1394 شهيدرجايي تايوان 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 339,200 6,628,230,523 Rls. 220,479 $
23 12 1394 شهيدرجايي تايوان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 53,600 6,282,955,380 Rls. 209,040 $
24 12 1394 شهيدرجايي تايوان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 154,880 4,633,046,880 Rls. 154,880 $
25 12 1394 شهيدرجايي تايوان 27101940 روغن پايه معدني 122,440 4,512,977,924 Rls. 149,377 $
26 12 1394 شهيدرجايي تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 139,200 4,465,808,600 Rls. 153,003 $
27 12 1394 شهيدرجايي تايوان 25132090 ريگ سنباده ها,سنگ سنباده طبيعي,بيجاده طبيعي وساينده هاي طبيعي کارشده يابه صورت قطعات منظم 718,917 4,250,656,829 Rls. 143,783 $
28 12 1394 شهيدرجايي تايوان 85340000 مدا رهاي چاپي 3,740 2,481,482,520 Rls. 82,280 $
29 12 1394 شهيدرجايي تايوان 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 15,430 1,835,491,080 Rls. 61,720 $
30 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 35,168 1,804,341,480 Rls. 59,786 $
31 12 1394 شهيدرجايي تايوان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 44,180 1,419,139,708 Rls. 47,468 $
32 12 1394 شهيدرجايي تايوان 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 26,250 1,415,468,250 Rls. 47,250 $
33 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 900 1,343,976,300 Rls. 44,874 $
34 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 3,800 1,030,348,800 Rls. 34,401 $
35 12 1394 شهيدرجايي تايوان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,025 866,797,400 Rls. 28,700 $
36 12 1394 شهيدرجايي تايوان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 845,656,000 Rls. 28,000 $
37 12 1394 شهيدرجايي تايوان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 20,295 547,402,050 Rls. 18,265 $
38 12 1394 شهيدرجايي تايوان 25081000 بنتونيت 118,400 315,714,222 Rls. 10,656 $
39 12 1394 شهيدرجايي تايوان 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 14,400 264,718,800 Rls. 9,144 $
40 12 1394 شهيدرجايي تايوان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 360 72,252,000 Rls. 2,400 $
41 12 1394 شهيدرجايي تايوان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 3,500 32,879,000 Rls. 1,100 $
42 12 1394 شهيدرجايي تايوان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 700 21,844,900 Rls. 770 $
43 12 1394 شهيدرجايي تايوان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 450 16,596,450 Rls. 585 $
مجموع کل
1,208,203,452,276 ريال
مجموع کل
40,471,968 دلار
[1]