آمار کل " صادرات به" کشور (سري لانكا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 102,163,235 1,242,429,905,859 Rls. 42,314,861 $
2 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 85462029 ساير مقره هاي عايق برق ازسراميك باقطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 217,858 82,461,782,144 Rls. 2,737,048 $
3 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,008,000 81,510,128,280 Rls. 2,761,938 $
4 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 4,005,000 38,155,715,994 Rls. 1,273,668 $
5 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 295,642 15,485,211,527 Rls. 532,156 $
6 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 695,000 14,161,187,000 Rls. 478,485 $
7 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 250,982 13,259,681,362 Rls. 456,786 $
8 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 311,050 8,822,799,315 Rls. 301,110 $
9 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 206,863 8,357,455,254 Rls. 289,668 $
10 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 200,964 2,681,144,000 Rls. 90,411 $
11 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 25,263 1,524,925,206 Rls. 50,526 $
12 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 21,328 1,509,965,313 Rls. 51,187 $
13 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,500 1,351,015,600 Rls. 45,100 $
14 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 3,350 1,328,096,000 Rls. 44,000 $
15 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 1,944 870,778,216 Rls. 28,849 $
16 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 2,400 651,888,000 Rls. 21,600 $
17 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 138,560 593,955,012 Rls. 19,925 $
18 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 25202000 ک گچ 566,250 477,499,204 Rls. 15,855 $
19 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 18,000 433,382,400 Rls. 14,400 $
20 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 880 369,008,640 Rls. 12,320 $
21 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 14,000 344,200,200 Rls. 11,400 $
22 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 03056900 سايرماهيهاي نمک زده يادرآب نمک ليکن خشک نکرده يادودي نشده; غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 4,900 156,597,370 Rls. 5,185 $
23 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 68062010 رسهاي منبسط شده 10,125 39,722,144 Rls. 1,316 $
مجموع کل
1,516,976,044,040 ريال
مجموع کل
51,557,795 دلار
[1]