آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 27132000 قيرنفت 2,640,966 32,911,437,425 Rls. 1,095,997 $
2 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 499,387 28,667,845,395 Rls. 973,805 $
3 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 610,230 22,471,954,104 Rls. 744,480 $
4 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 306,119 15,874,803,979 Rls. 547,490 $
5 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 110,840 13,003,471,026 Rls. 432,279 $
6 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 59,370 6,267,724,540 Rls. 207,795 $
7 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 23,980 6,105,930,800 Rls. 203,830 $
8 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 56,175 3,572,200,425 Rls. 121,547 $
9 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,000 2,847,900,000 Rls. 99,000 $
10 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 43,940 2,520,272,030 Rls. 84,957 $
11 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 20,000 1,917,056,000 Rls. 64,006 $
12 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 29221110 منواتانول آمين 66,400 1,845,326,080 Rls. 62,128 $
13 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 08022200 فندق بدون پوست , تازه يا خشک کرده 7,200 1,302,868,800 Rls. 43,200 $
14 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 928,897,200 Rls. 30,800 $
15 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 6,080 814,839,660 Rls. 27,344 $
16 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 29221310 تري اتانول آمين 18,400 782,716,496 Rls. 26,128 $
17 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 49,822 650,397,609 Rls. 22,419 $
18 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 1,462 635,433,480 Rls. 21,930 $
19 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 12,400 383,995,520 Rls. 12,880 $
20 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,494 213,736,060 Rls. 7,135 $
21 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 7,042 173,630,835 Rls. 5,985 $
22 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 813 106,580,321 Rls. 3,749 $
23 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,000 99,422,400 Rls. 3,300 $
24 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 12,850 74,558,270 Rls. 2,570 $
25 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 169 30,955,136 Rls. 1,028 $
26 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 500 19,568,250 Rls. 650 $
27 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 56 2,455,740 Rls. 84 $
28 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 14 613,935 Rls. 21 $
29 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 20 584,700 Rls. 20 $
30 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 04090000 عسل طبيعي 10 438,525 Rls. 15 $
31 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 10 292,350 Rls. 10 $
32 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 16 233,880 Rls. 8 $
33 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 7 204,645 Rls. 7 $
مجموع کل
144,228,345,616 ريال
مجموع کل
4,846,597 دلار
[1]