آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي سودان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 35,576,124 485,084,595,580 Rls. 17,063,020 $
2 12 1394 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 37,173,751 433,740,432,396 Rls. 14,584,627 $
3 12 1394 شهيدرجايي سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 297,989 35,650,912,216 Rls. 1,203,845 $
4 12 1394 شهيدرجايي سودان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 788,900 26,240,818,296 Rls. 876,417 $
5 12 1394 شهيدرجايي سودان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 134,000 20,133,302,000 Rls. 668,770 $
6 12 1394 شهيدرجايي سودان 20029010 رب گوجه فرنگي 586,278 17,906,161,684 Rls. 607,383 $
7 12 1394 شهيدرجايي سودان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 245,665 12,806,530,671 Rls. 427,463 $
8 12 1394 شهيدرجايي سودان 85023110 مجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت كمتر گيربكس دار 90,000 8,025,565,000 Rls. 284,020 $
9 12 1394 شهيدرجايي سودان 28301000 سولفور سديم 800,000 7,316,500,000 Rls. 244,012 $
10 12 1394 شهيدرجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 205,800 6,809,208,560 Rls. 226,380 $
11 12 1394 شهيدرجايي سودان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 56,500 3,729,400,000 Rls. 129,200 $
12 12 1394 شهيدرجايي سودان 84137010 پمپ کولر آبي 27,610 3,325,444,480 Rls. 114,970 $
13 12 1394 شهيدرجايي سودان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 45,600 3,023,690,400 Rls. 104,880 $
14 12 1394 شهيدرجايي سودان 08081000 سيب , تازه 308,028 2,728,679,786 Rls. 90,392 $
15 12 1394 شهيدرجايي سودان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 96,000 2,588,025,600 Rls. 86,409 $
16 12 1394 شهيدرجايي سودان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 6,160 2,388,425,799 Rls. 79,318 $
17 12 1394 شهيدرجايي سودان 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 236,000 2,207,827,200 Rls. 75,520 $
18 12 1394 شهيدرجايي سودان 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 180,000 1,729,543,680 Rls. 57,602 $
19 12 1394 شهيدرجايي سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 19,682 1,391,738,532 Rls. 48,308 $
20 12 1394 شهيدرجايي سودان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 28,000 873,796,000 Rls. 30,800 $
21 12 1394 شهيدرجايي سودان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 15,515 453,719,835 Rls. 15,509 $
22 12 1394 شهيدرجايي سودان 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 4,960 442,084,800 Rls. 14,880 $
23 12 1394 شهيدرجايي سودان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,800 410,427,000 Rls. 14,525 $
24 12 1394 شهيدرجايي سودان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,300 293,962,940 Rls. 9,740 $
25 12 1394 شهيدرجايي سودان 84323090 - - - دستگاه بذر پاش ،کاشت ونشا باستثناي ماشين هاي كاشت مستقيم و نشاءكارغير مذكور 3,260 211,436,506 Rls. 7,058 $
26 12 1394 شهيدرجايي سودان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 650 153,082,800 Rls. 5,200 $
27 12 1394 شهيدرجايي سودان 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 1,020 53,196,750 Rls. 1,775 $
28 12 1394 شهيدرجايي سودان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 2,700 38,473,650 Rls. 1,350 $
29 12 1394 شهيدرجايي سودان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 395 33,484,545 Rls. 1,183 $
30 12 1394 شهيدرجايي سودان 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 416 23,711,168 Rls. 832 $
31 12 1394 شهيدرجايي سودان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 30 3,334,383 Rls. 117 $
مجموع کل
1,079,817,512,257 ريال
مجموع کل
37,075,505 دلار
[1]