آمار کل " صادرات به" کشور (سومالي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 8,547,992 242,505,967,503 Rls. 8,179,297 $
2 12 1394 شهيدرجايي سومالي 27132000 قيرنفت 5,290,753 64,114,348,278 Rls. 2,151,846 $
3 12 1394 شهيدرجايي سومالي 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 31,344,310 43,014,336,296 Rls. 1,473,182 $
4 12 1394 شهيدرجايي سومالي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 77,959 5,646,925,462 Rls. 187,102 $
5 12 1394 شهيدرجايي سومالي 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 206,532 1,900,532,000 Rls. 63,100 $
6 12 1394 شهيدرجايي سومالي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 294,588 1,638,720,800 Rls. 54,400 $
7 12 1394 شهيدرجايي سومالي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 21,020 1,247,320,494 Rls. 44,067 $
8 12 1394 شهيدرجايي سومالي 84193100 خشک کننده هابرا ي محصولات کشاورزي 4,190 878,638,810 Rls. 29,330 $
9 12 1394 شهيدرجايي سومالي 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 24,790 809,055,000 Rls. 27,000 $
10 12 1394 شهيدرجايي سومالي 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 24,590 808,785,000 Rls. 27,000 $
11 12 1394 شهيدرجايي سومالي 27101910 روغن موتور 15,665 292,904,208 Rls. 9,712 $
12 12 1394 شهيدرجايي سومالي 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 25,655 72,768,820 Rls. 2,437 $
13 12 1394 شهيدرجايي سومالي 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 545 46,417,600 Rls. 1,600 $
مجموع کل
362,976,720,271 ريال
مجموع کل
12,250,073 دلار
[1]