آمار کل " صادرات به" کشور (عربستان سعودي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,228,429 70,415,453,539 Rls. 2,465,804 $
2 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 19,248,778 64,610,337,154 Rls. 2,212,782 $
3 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,026,984 55,604,336,350 Rls. 1,851,175 $
4 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 339,000 34,859,685,000 Rls. 1,186,500 $
5 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 343,980 27,335,790,477 Rls. 933,042 $
6 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 63,396 26,070,222,906 Rls. 879,216 $
7 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 87,000 22,031,253,000 Rls. 733,000 $
8 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 08081000 سيب , تازه 1,488,044 18,784,274,696 Rls. 624,977 $
9 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 250,742 13,873,921,108 Rls. 463,909 $
10 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 375,020 5,994,210,236 Rls. 201,671 $
11 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 520,000 5,834,748,842 Rls. 197,116 $
12 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 5,617,260,000 Rls. 198,000 $
13 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 108,000 4,910,679,000 Rls. 167,189 $
14 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 151,598 4,704,389,876 Rls. 162,194 $
15 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 21,800 4,461,261,000 Rls. 152,600 $
16 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 4,193,980,000 Rls. 140,000 $
17 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 129,360 3,672,290,160 Rls. 129,360 $
18 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 39,140 3,233,707,070 Rls. 107,639 $
19 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 02044300 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند بدون ا ستخوا ن يخ زده 13,230 2,957,332,224 Rls. 100,018 $
20 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 52,900 2,765,510,856 Rls. 92,792 $
21 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 72,450 2,628,600,471 Rls. 88,389 $
22 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 305,121 2,277,571,749 Rls. 76,283 $
23 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 84313130 ا نوا ع درب لولائي ا سانسور 19,031 1,995,590,660 Rls. 66,609 $
24 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 4,700 1,718,046,720 Rls. 57,360 $
25 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 28301000 سولفور سديم 180,000 1,701,624,000 Rls. 56,800 $
26 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 31,349 1,482,820,954 Rls. 50,158 $
27 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 9,000 1,336,950,000 Rls. 45,000 $
28 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 49,000 1,316,826,000 Rls. 44,100 $
29 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 55,538 1,302,664,948 Rls. 44,294 $
30 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 14,849 1,175,968,545 Rls. 39,872 $
31 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 99,910 987,427,500 Rls. 34,250 $
32 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 33019012 ساير عرقيات سنتي 7,132 820,738,877 Rls. 27,823 $
33 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 10,201 798,521,755 Rls. 27,238 $
34 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 77,376 702,441,200 Rls. 24,760 $
35 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 8,350 593,455,375 Rls. 20,875 $
36 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 16,233 576,694,111 Rls. 19,642 $
37 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,440 555,547,896 Rls. 18,792 $
38 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 08109020 زرشك تازه 2,100 534,057,300 Rls. 18,868 $
39 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 9,072 487,583,940 Rls. 16,329 $
40 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 23,000 466,164,000 Rls. 16,497 $
41 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 14,000 443,982,000 Rls. 15,400 $
42 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 11,235 410,864,762 Rls. 13,706 $
43 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 5,200 407,335,083 Rls. 13,697 $
44 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,900 385,797,150 Rls. 13,050 $
45 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,400 345,865,680 Rls. 12,219 $
46 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 74,260 320,687,007 Rls. 10,911 $
47 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 2,500 298,600,000 Rls. 10,000 $
48 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 28,700 291,283,200 Rls. 9,725 $
49 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 25292200 ا سپات فلوئور حاوي بيش ا ز 97% وزني فلوئورور کلسيم 60,110 261,563,176 Rls. 9,016 $
50 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 4,130 261,477,720 Rls. 8,748 $
51 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,240 259,184,800 Rls. 8,680 $
52 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 6,600 247,240,800 Rls. 8,280 $
53 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 5,400 128,995,200 Rls. 4,320 $
54 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 25070010 کائولن 73,350 97,148,700 Rls. 3,300 $
55 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 1,990 90,123,120 Rls. 3,184 $
56 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 710 84,756,150 Rls. 2,850 $
57 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 65,520 67,641,207 Rls. 2,293 $
58 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 66020000 عصا، عصاي صندليکشو، شلاق و تازيانه، تعليمي و همانند. 370 58,407,396 Rls. 1,964 $
59 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 900 13,974,480 Rls. 468 $
مجموع کل
409,864,867,126 ريال
مجموع کل
13,944,733 دلار
[1]