آمار کل " صادرات به" کشور (فيليپين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 9,223,438 109,945,510,954 Rls. 3,796,256 $
2 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,152,100 15,362,846,931 Rls. 514,186 $
3 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 40,100,000 14,368,632,000 Rls. 481,200 $
4 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 27101940 روغن پايه معدني 322,200 11,837,543,764 Rls. 393,085 $
5 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 140,000 8,286,620,000 Rls. 279,833 $
6 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 27101950 روغن صنعتي 148,000 2,495,682,560 Rls. 82,880 $
7 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 282,150 2,078,221,840 Rls. 70,537 $
8 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 109,320 660,555,168 Rls. 21,864 $
9 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 25081000 بنتونيت 210,000 564,921,000 Rls. 18,900 $
10 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 17,150 553,876,400 Rls. 18,865 $
11 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,160 273,839,895 Rls. 9,135 $
12 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,100 18,560,085 Rls. 615 $
13 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 25202000 ک گچ 13,500 11,407,662 Rls. 378 $
مجموع کل
166,458,218,259 ريال
مجموع کل
5,687,734 دلار
[1]