آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 465,768,423 480,989,921,459 Rls. 16,183,147 $
2 12 1394 شهيدرجايي قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 417,200,000 148,315,345,200 Rls. 5,003,921 $
3 12 1394 شهيدرجايي قطر 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 105,486,837 95,394,408,525 Rls. 3,164,605 $
4 12 1394 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 313,481 55,705,830,717 Rls. 1,879,295 $
5 12 1394 شهيدرجايي قطر 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 51,211,611 46,268,656,368 Rls. 1,536,348 $
6 12 1394 شهيدرجايي قطر 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 17,010,020 18,098,818,530 Rls. 603,660 $
7 12 1394 شهيدرجايي قطر 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 252,340 13,555,541,938 Rls. 457,112 $
8 12 1394 شهيدرجايي قطر 25202000 ک گچ 34,994,811 12,362,525,343 Rls. 419,937 $
9 12 1394 شهيدرجايي قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 358,330 3,350,599,465 Rls. 112,818 $
10 12 1394 شهيدرجايي قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 244,280 1,885,386,307 Rls. 63,694 $
11 12 1394 شهيدرجايي قطر 64011000 کفش هاي ضدآب که در قسمت جلو داراي سرپنجه محافظ فلزي است بارويه كائوچو ياپلاستيك 4,103 1,790,358,876 Rls. 436,354 $
12 12 1394 شهيدرجايي قطر 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 20,460 1,737,360,900 Rls. 61,380 $
13 12 1394 شهيدرجايي قطر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 189,806 1,578,984,906 Rls. 52,512 $
14 12 1394 شهيدرجايي قطر 27132000 قيرنفت 120,031 1,492,782,090 Rls. 49,812 $
15 12 1394 شهيدرجايي قطر 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 21,950 1,259,564,321 Rls. 42,079 $
16 12 1394 شهيدرجايي قطر 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 400,570 1,180,024,944 Rls. 40,058 $
17 12 1394 شهيدرجايي قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 18,000 971,028,000 Rls. 32,400 $
18 12 1394 شهيدرجايي قطر 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 12 846,756,600 Rls. 28,329 $
19 12 1394 شهيدرجايي قطر 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 86,784 705,095,974 Rls. 23,534 $
20 12 1394 شهيدرجايي قطر 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 3,400 648,856,000 Rls. 22,100 $
21 12 1394 شهيدرجايي قطر 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 20,000 325,717,200 Rls. 10,800 $
22 12 1394 شهيدرجايي قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 43,500 164,697,870 Rls. 5,644 $
مجموع کل
888,628,261,533 ريال
مجموع کل
30,229,538 دلار
[1]