آمار کل " صادرات به" کشور (كنيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 87,129,247 1,028,258,430,606 Rls. 34,872,436 $
2 12 1394 شهيدرجايي كنيا 27101940 روغن پايه معدني 1,706,030 57,175,368,619 Rls. 1,972,851 $
3 12 1394 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,525,373 40,218,726,366 Rls. 1,372,207 $
4 12 1394 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 633,690 20,558,812,271 Rls. 696,832 $
5 12 1394 شهيدرجايي كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 459,900 11,902,022,190 Rls. 399,348 $
6 12 1394 شهيدرجايي كنيا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 558,750 11,245,940,000 Rls. 380,000 $
7 12 1394 شهيدرجايي كنيا 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 102,900 3,371,930,100 Rls. 113,193 $
8 12 1394 شهيدرجايي كنيا 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 230,410 2,783,537,128 Rls. 92,164 $
9 12 1394 شهيدرجايي كنيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 170,000 2,699,846,500 Rls. 90,100 $
10 12 1394 شهيدرجايي كنيا 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 138,166 2,361,929,256 Rls. 78,264 $
11 12 1394 شهيدرجايي كنيا 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 83,836 2,260,089,208 Rls. 75,460 $
12 12 1394 شهيدرجايي كنيا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 52,800 1,475,018,688 Rls. 49,105 $
13 12 1394 شهيدرجايي كنيا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 80,304 1,055,664,824 Rls. 36,103 $
14 12 1394 شهيدرجايي كنيا 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 20,000 1,046,124,650 Rls. 36,565 $
15 12 1394 شهيدرجايي كنيا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 52,000 1,004,688,100 Rls. 33,800 $
16 12 1394 شهيدرجايي كنيا 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 18,900 890,247,585 Rls. 29,495 $
17 12 1394 شهيدرجايي كنيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 10,140 520,294,554 Rls. 17,238 $
18 12 1394 شهيدرجايي كنيا 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 16,000 479,360,000 Rls. 16,000 $
19 12 1394 شهيدرجايي كنيا 28301000 سولفور سديم 43,000 389,373,600 Rls. 12,900 $
20 12 1394 شهيدرجايي كنيا 25202000 ک گچ 345,450 275,643,411 Rls. 9,466 $
21 12 1394 شهيدرجايي كنيا 27101910 روغن موتور 20,640 249,347,712 Rls. 8,256 $
22 12 1394 شهيدرجايي كنيا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,900 171,547,200 Rls. 5,700 $
23 12 1394 شهيدرجايي كنيا 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 5,951 90,687,648 Rls. 3,146 $
24 12 1394 شهيدرجايي كنيا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,050 61,875,150 Rls. 2,050 $
25 12 1394 شهيدرجايي كنيا 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 5,499 26,927,220 Rls. 934 $
مجموع کل
1,190,573,432,586 ريال
مجموع کل
40,403,611 دلار
[1]