آمار کل " صادرات به" کشور (نيوزيلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,350,260 44,765,371,087 Rls. 1,512,848 $
2 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 204,340 7,950,105,371 Rls. 265,638 $
3 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 49,300 3,208,190,810 Rls. 107,743 $
4 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 40,592 1,675,550,885 Rls. 56,545 $
5 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذکور درجاي ديگر 1,000 1,116,660,000 Rls. 37,000 $
6 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 12,135 666,773,542 Rls. 22,279 $
7 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 6,553 665,367,285 Rls. 22,935 $
8 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,494 653,815,624 Rls. 21,661 $
9 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,420 464,561,100 Rls. 15,420 $
10 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,239 286,155,069 Rls. 9,546 $
11 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,630 172,359,460 Rls. 5,705 $
12 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 875 92,426,250 Rls. 3,063 $
13 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 20029010 رب گوجه فرنگي 1,575 86,543,032 Rls. 2,923 $
14 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 140 54,927,600 Rls. 1,820 $
15 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 455 53,214,392 Rls. 1,763 $
16 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 400 42,282,800 Rls. 1,400 $
17 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 595 39,510,856 Rls. 1,309 $
18 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 470 36,730,268 Rls. 1,292 $
19 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 595 35,949,144 Rls. 1,191 $
20 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 799 27,775,133 Rls. 977 $
21 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 490 25,074,378 Rls. 882 $
22 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 200 19,949,300 Rls. 700 $
23 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 360 19,445,436 Rls. 684 $
24 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 150 3,773,700 Rls. 126 $
مجموع کل
62,162,512,522 ريال
مجموع کل
2,095,449 دلار
[1]