آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,928,812 106,875,877,168 Rls. 3,571,937 $
2 12 1394 شهيدرجايي هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 408,054 94,165,402,392 Rls. 3,123,652 $
3 12 1394 شهيدرجايي هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 163,176 23,588,269,890 Rls. 793,113 $
4 12 1394 شهيدرجايي هلند 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 476,000 8,619,122,400 Rls. 285,600 $
5 12 1394 شهيدرجايي هلند 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 108,012 7,743,303,524 Rls. 261,026 $
6 12 1394 شهيدرجايي هلند 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 80,000 3,623,700,000 Rls. 120,000 $
7 12 1394 شهيدرجايي هلند 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 12,600 2,615,538,450 Rls. 88,200 $
8 12 1394 شهيدرجايي هلند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 47,990 2,576,501,658 Rls. 87,342 $
9 12 1394 شهيدرجايي هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 42,797 415,146,870 Rls. 14,454 $
10 12 1394 شهيدرجايي هلند 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 20,000 260,789,760 Rls. 8,640 $
11 12 1394 شهيدرجايي هلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 5,929 204,344,250 Rls. 6,917 $
12 12 1394 شهيدرجايي هلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 32,200 192,890,880 Rls. 6,440 $
13 12 1394 شهيدرجايي هلند 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,300 156,951,600 Rls. 5,200 $
14 12 1394 شهيدرجايي هلند 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 11,100 151,096,590 Rls. 5,010 $
15 12 1394 شهيدرجايي هلند 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 138,507 136,989,936 Rls. 4,840 $
16 12 1394 شهيدرجايي هلند 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 127,240 133,440,695 Rls. 4,453 $
17 12 1394 شهيدرجايي هلند 25202000 ک گچ 134,750 113,789,907 Rls. 3,773 $
18 12 1394 شهيدرجايي هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,990 99,124,404 Rls. 3,309 $
19 12 1394 شهيدرجايي هلند 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 5,258 63,147,600 Rls. 2,160 $
مجموع کل
251,735,427,974 ريال
مجموع کل
8,396,066 دلار
[1]